- فدا - نړۍ او ټیکنالوژي - Afghanistan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

- فدا - نړۍ او ټیکنالوژي

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
 - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي
  • Địa chỉ trang web:www.fida.af
  • IP máy chủ:104.223.45.176
  • Mô tả trang web:فدا - له نړۍ او ټیکنالوژۍ خبر شئ

tên miền:www.fida.afĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.fida.aflưu lượng

305

tên miền:www.fida.afTốt hay xấu

Danh vọng và sự giàu có. Sự thịnh vượng và giàu có Ji

trang mạng: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيTrọng lượng

1

trang mạng: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيIP

104.223.45.176

trang mạng: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيNội dung

-فدا-نړۍاوټیکنالوژي window.fbAsyncInit=function(){FB.init({xfbml:true,version:'v6.0'});};(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk/xfbml.customerchat.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk')); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-V6P65YWTLW'); کور خبرونه کمپیوټر موبایل آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ فېسبوک ټویټر یوټیوب - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي دننهکیدل ګډون کور خبرونه کمپیوټر موبایل ټول آیفون انډرایډ ونپلس څنګهکولایشو؟ ښوونې ټولنيزېرسنۍ ټول فېسبوک ټویټر یوټیوب دننهکیدل ګډون موبایل ځیرکموبایلونهجراثیمجذبوي فدامحمدرحمانی  اپریل4,2020 0 784 خبرونه فيسبوکدآيفونکاروونکيتعقيبوي فدامحمدرحمانی  اپریل5,2020 0 902 انډرایډ آياغواړئچېخپللګښتونهاومصارفموکنټرولکړئ؟ فدامحمدرحمانی  اپریل11,2020 0 967 څنګهکولایشو؟ څنګهکولایشوچۍخپلانډرایډموبایلدخپلغږپهواسطهادارهکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1296 انډرایډ آياستاسوانډرايډموبايلتهخپلسرياعلاناتراځي؟ فدامحمدرحمانی  اپریل11,2020 0 1165 خبرونه څنګهيوهيکرلهايپلکمپنۍ$ترلاسهکړل؟ فدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1229 خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیاییسازمانایمیلونههیککړي - فدا - نړۍ او ټیکنالوژي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1002 ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1560 فېسبوک فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړ فدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1368 خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 247 فېسبوک فيسبوکمسينجرهمدسنپچټپهڅېردسکرينشاټنوټيفيکيشن... فدامحمدرحمانی  جنوری29,2022 0 145 دفیسبوکمیسنجردنړیوالکوډکولو(end-to-endencryption)ځانګړتیاوېفعالويلکهدسکرینشاټکشفکول،دپیغامعکسالعملونه،اوټایپ... نورولولئ انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری28,2022 0 192 دBRATAانډرایډمالویرکولیشيستاسوسمارټفونفارمټکړياوستاسوشخصيمعلوماتغلاکړي نورولولئ (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); خبرونه مېټاورسMeterseڅهشیدی؟ فدامحمدرحمانی  جنوری9,2022 0 247 میټاورسپهبلاکچینایکوسیستمکېدنهبدلیدونکيټوکنونو(NFTs)وروستيخپریدواومیټاتهدفیسبوکنومبدلېدولهاملهعامهپوهاویترلاسه... نورولولئ آیفون آیفونکمپنۍنویموبایلدiPhoneSE2020پهنومبازار... فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1069 نورولولئ ونپلس دOnePlus8Proموبایلونهبازارتهوړاندېشول فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 926 نورولولئ خبرونه اوسکولیشئدموبایلپهسکایپکېخپلسکرینشییرکړئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 896 نورولولئ خبرونه یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1447 نورولولئ ښوونې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1560 نورولولئ خبرونه اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1346 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدکمپیوټرلپارهمسینجربازارتهوړاندېکړ فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1332 نورولولئ فېسبوک فیسبوکدQuiteModeپهنومنوېطرحوړاندېکوي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1011 نورولولئ خبرونه ایرانیانودنړیوالروغتیای - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيیسازمانایمیلونههیککړي فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1002 نورولولئ 123› مشهورېلیکنې څنګهکولیشوچېدفيسبوکپروفايلګارډفعالکړو؟فدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1560 یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسيفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1447 فېسبوکدزوجینولپارهنويدچیټاپلیکیشنجوړکړفدامحمدرحمانی  اپریل8,2020 0 1368 اوسیووټساپپهدوهموبایلونوکېکارولیشئفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1346 فیسبوکدکمپیوټرلپارهمسینجربازارتهوړاندېکړفدامحمدرحمانی  اپریل18,2020 0 1332 OurPicks انډرایډ دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي فدامحمدرحمانی  جنوری28,2022 0 192 څانګې خبرونه(7) کمپیوټر(0) موبایل(12) آیفون(2) انډرایډ(6) ونپلس(1) څنګهکولایشو؟(1) ښوونې(1) ټولنيزېرسنۍ(4) فېسبوک(4) ټویټر(0) یوټیوب(0) نورېلیکنې څنګهکولایشو؟ څنګهکولایشوچۍخپلانډرایډموبایلدخپلغږپهواسطهادارهکړو؟ انډرایډ لهانټرنیټپرتهڅنګهدوټساپبکاپواخلو؟ فېسبوک فيسبوکمسينجرهمدسنپچټپهڅېردسکرينشاټنوټيفيکيشنفعالوي انډرایډ آياستاسوانډرايډموبايلتهخپلسرياعلاناتراځي؟ خبرونه اوسکولیشئدموبایلپهسکایپکېخپلسکرینشییرکړئ ټاګونهايپلBRATAوټساپMessengerونپلسپروهیکWeb3.0سکایپموبایلFacebookښوونېکمپیوټرفیسبوکفېسبوکونپلس زمونږپهاړه نورېلیکنې یوټیوبدټیکټاکپهڅیراپلیکیشنراباسي ځیرکموبایلونهجراثیمجذبوي دBRATAمالوېرستاسېمعلوماتغلاکوي ټولنیزېرسنۍ پهزړهپوريشیاناوتازهمعلوماتترلاسهکولولپارهدلتهګډونوکړئ! ګډونوکړئ ©ددېویبپاڼېټولحقوقخونديدي. Terms&Conditions Contact

Địa điểm: - فدا - نړۍ او ټیکنالوژيBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất