Orange Smspro - Nga - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

Orange Smspro

  • 2022-01-07Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Orange Smspro

tên miền:www.orangesmspro.snĐịnh giá

Về 500~20000

tên miền:www.orangesmspro.snlưu lượng

529

tên miền:www.orangesmspro.snTốt hay xấu

Chương trình tuyệt vời. Có thể thành công Ji một thịnh vượng và một suy tàn. làm việc vô ích

trang mạng:Orange SmsproTrọng lượng

2

trang mạng:Orange SmsproIP

213.154.64.26

trang mạng:Orange SmsproNội dung

OrangeSmsprofunctiongetCustomerIeBrowser(){varcustomerBrowser=nigator.userent.toLowerCase();return(customerBrowser.indexOf('msie')!=-1)?parseInt(customerBrowser.split('msie')[1]):null;}varieBrowser=getCustomerIeBrowser();if((ieBrowser!=null)&&(ieBrowser-1){//casdu213oùona[..]/2smobile/2smobile/[..]//if(url.split('/')[3]===url.split('/')[4]){//domain=url.split('/')[2]+'/'+url.split('/')[3];//}else{if((url.split('/')[3]==='')||(url.split('/Orange Smspro')[3]==='index.php')||(url.split('/')[3]==='index.php#')||(url.split('/')[3]==='main.php')||(url.split('/')[3]==='main.php#')){vars=url.split('/')[2];domain=s.split('.')[1]+'.'+s.split('.')[2];}else{domain=url.split('/')[2];}//}}else{if(url.split('/')[1]===url.split('/')[2]){domain=url.split('/')[0]+'/'+url.split('/')[1];}else{domain=url.split('/')[0];domain=domain.split('.')[1]+domain.split('.')[2];}}//find&removeportnumberdomain=domain.split(':')[0];returndomain;}functiongetDomain(url){url=url.reOrange Smsproplace(/?:\/\/()?/i,'');if(url.indexOf('/')===-1){returnurl;}returnurl.split('/')[0];}functiongetDomain1(url){returnurl.replace(/([a-zA-Z0-9]+.)/,"");}functionextractWithProtocol(url){vardomain;if(url.split('/')[3]===url.split('/')[4]){//casdu213oùona[..]/2smobile/2smobile/[..]domain=url.split('/')[0]+'//'+url.split('/')[2]+'/'+url.split('/')[3];}else{//if(url.split('/')[3]!==''){//casdulocalhost/2smobile/pOrange Smsproortaildomain=url.split('/')[0]+'//'+url.split('/')[2];//}}returndomain;}varsubDomain=extractWithProtocol(url);subDomainTemp=subDomain;subDomain=location.host;vardeb=subDomainTemp;varbeC;//alert(subDomain);vardn1=extractDom(url);if((dn1=='localhost')||(dn1=='213.154.64.120')){beC=deb+"/2smobile/backend/src/bo/common/DomainController.php";}else{beC=deb+"/src/bo/common/DomainController.php";}heure.setTime(heure.getTime()+m);//l'heureactuelle+24h$.ajax({type:"POST",url:beC,data:{domainName:dn1,ACTION:'VIEW'},success:function(data){data=$.parseJSON(data);if(data.rc==='1'){//creationdescookies//$.cookie('partnerId',data.infos.id,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain,:true});//$.cookie('partnerCode',data.infos.code,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain,:true});//$.cookie('partnerName',data.infos.name,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain,:true});//$.cookie('partnerTrademark',data.infos.trademark,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain,:true});//$.cookie('partnerCellular',data.infos.cellular,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain,:true});//$.cookie('partnerFax',data.infos.fax,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain,:true});//$.cookie('partnerTemplate',data.infos.template,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain,:true});//$.cookie('partnerEmail',data.infos.email,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain,:true});//$.cookie('partnerLangue',data.infos.lgeCode,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain,:true});//$.cookie('provider','PORTAIL',{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain,:true});//$.cookie('partnerServer',data.infos.server,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain});//$.cookie('partnerBackend',data.infos.backend,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain});//$.cookie('partnerBackoffice',data.infos.backoffice,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain});//$.cookie('partnerPortailOnLocal',data.infos.portailOnLocal,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain});//$.cookie('partnerBoOnLocal',data.infos.boOnLocal,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain});//$.cookie('partnerDebit',data.infos.debit,{expires:heure,path:domainName,domain:subDomain,:true});//varurl=deb+"/2smobile/portail/signin.php";//varurl=data.infos.server+"/signin.php";//document.location.href=url;varform=document.createElement("form");ndomain=document.createElement("input");nsubDomain=document.createElement("input");form.action="cookies.php";form.method="post";ndomain.name="domain";ndomain.type="hidden";ndomain.value=dn1;nsubDomain.name="subDomain";nsubDomain.type="hidden";nsubDomain.value=subDomain;form.appendChild(ndomain);form.appendChild(nsubDomain);document.body.appendChild(form);form.submit();}else{alert(data.error);}returnfalse;},error:function(data){alert("Erreurdeconnexion&r;internet");returnfalse;}});});

Địa điểm:Orange SmsproBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất