صفحه اصلی | وزارت امور داخله - Afghanistan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

صفحه اصلی | وزارت امور داخله

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
صفحه اصلی | وزارت امور داخله
  • Địa chỉ trang web:www.moi.gov.af
  • IP máy chủ:103.132.98.215
  • Mô tả trang web:

tên miền:www.moi.gov.afĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.moi.gov.aflưu lượng

54

tên miền:www.moi.gov.afTốt hay xấu

Kinh doanh tệ. Không thể tránh khỏi tội nghiệp khốc liệt

trang mạng:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهTrọng lượng

2

trang mạng:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهIP

103.132.98.215

trang mạng:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهNội dung

صفحهاصلی|وزارتامورداخلهSkiptomaincontentوزارتامورداخله Togglenigationinfo@moi.gov.af+۹۳(۰)۲۰۲۲۰۱۷۵۸YoutubeLinkedInFacebookTwitterSearchSearchEnglishپښتو Mainnigationدربارهمامعرفیوزارتدیدگاهووظایفریاستعمومیدفترمقاموزارتمعینیتارشدامورامنیتیمعینیتامورتعلیماتوپرسونلمعینیتپالیسیواستراتیژیمعینیتامورتامیناتمعینیتمبارزهعلیهموادمخدرریاستهایعمومیخدماتماریاستخدماتعامهفورمهویزهپاسپورتریاستمنابعبشریمرکزاطلاعاتی۱۱۹پولیسمردمیجوازرانندگیجوازحملاسلحهجوازوسایطزرهیپایگاهاطلاعاتاخباراعلامیههاسخنرانیهارادیوپولیس۹۶.۵افامهفتهنامهپولیسگالریرسانهمقالههاگزارشهااسنادپولیسملیافغانستانپولیسامنعامهپولیسمبارزهباموادمخدرپولیسقطعاتخاصپولیسخدماتصحیهپولیسمردمیپولیساناثیهپولیسامنیپولیسرسیدهگیبهحوادثواطفائیهپولیسمباصفحه اصلی | وزارت امور داخلهرزهباجرایمپولیسترافیکپولیسامنیتداخلیپولیسانترپول(پولیسبینالمللی)پولیسسرحدیفرصتهافرصتهایداوطلبیکاریابیتماسباماتماسباریاستمطبوعاتوروابطعامهقوماندانیهایامنیهولایاتفورمملاقاتفورمصفحه اصلی | وزارت امور داخلهثبتشکایاتدرحوزه‌هایپولیسشمارههایتماسآمرینحوزههایامنیتیتماسبامامنارشهدایپولیسملی پیاموزیر 3ماهپیشنیروهایپولیسملیدرامرتأمینامنیتوتنفیذقانونحمایتهمهجانبهمنراخواهندداشتوازایننیروهادرمقابلزورمندانوقانونشکنانقاطعانهحمایتمیکنم. خدماتکهبیشتراستفادهمیشودهمهخدمات اخذجوازراننده‌گی فورمویزهبرایفورمویزهاینجاکلیکنماید.clickhere عدممسوولیت پاسپورت برایمعلوماتبیشتراینجاکلیکنمایید.شمارههایتماس:00/84/16 تازهتریناخباربیشتر چهارشنبه۱۴۰۱/۴/۸-۱۴:۱۰ داوطلبانی‌کهازطریقرقابتآزاددرپستهایمختلفریاستپاسپورتکامیابشدهبودند،امروزدروظایفشانگماشتهشدندسهشنبه،7سرطان1401الحاجپاسوالعبدالحکیمحمدیرئیسعمومیپاسپورتوزارتامورداخله باکارمندانی‌کهتازهازطریقامتحانرقابتآزادبهپستهایمختلفریاستپاسپورتراهیافتهبودند،...بیشتر شنبه۱۴۰۱/۴/۴-۱۰:۱ دکورنیوچارووزارتسرپرستوزیرالحاجخلیفهسراجالدین"حقاني"دوروستۍزلزلېلهقربانیانوسرهدغمشریکۍلپارهخوستاوپکتیاولایتونوتهسفروکړدکورنیوچارووزارتسرپرستوزیرالحاجخلیفهسراجالدین"حقاني"دوروستۍزلزلېلهقربانیانوسرهدغمشریکۍلپارهخوستاوپکتیاولایتونوتهسفروکړ. ددغهسفرپهترڅکېدسپېرې،ګیاناو...بیشتر پنجشنبه۱۴۰۱/۳/۱۹-۲۰:۷ برگزاریمحفلفراغت(45)تنازمجاهدینازیکدورهآموزشیارتقایظرفیتدرمعینیتمبارزهعلیهموادمخدر!پنجشنبه19جوزا1401ابتدامحفلباتلاوتآیاتچندازکلاماللهمجیدتوسطقاریصاحبجلیلاحمدآغازگردید.نخستمولویحسیباللهاحمدیرییسدفترمقاممعینیتمبارزهعلیهموادمخدرضمنخوش...بیشتر آخریناطلاعیههاآخریناطلاعیهها شنبه۱۴۰۱/۴/۱۱-۱۵:۱۹ اطلاعیهریاستعمومیپاسپورتبیشتر شنبه۱۴۰۱/۴/۱۱-۱۵:۱۶ اطلاعیهریاستعمومیپاسپورت۱۱سرطاصفحه اصلی | وزارت امور داخلهن۱۴۰۱بیشتر سه‌شنبه۱۴۰۱/۴/۷-۱۳:۴۲ ابلاغیهوزارتامورداخلهدرپیوندبهمنعدادوستداسعارخارجیدرمعاملاتابلاغیهوزارتامورداخلهدرپیوندبهمنعدادوستداسعارخارجیدرمعاملاتبیشتر نشراتچاپیبیشتر بستهایخالیبستهایدیگر دوشنبه۱۴۰۰/۷/۱۹-۱۵:۱۳کابل تعدادپنجبستهایخالیبهاعلانگذاشتهشدریاستعمومیمخابرهوتکنالوژیمعلوماتیوزارتامورداخلهبرایبعضیبستهابهکارمندانمسلکینیازدارد.بیشتر سه‌شنبه۱۴۰۰/۵/۱۲-۱۵:۲۸کابل  عضو مدیریتعمومیتعلیماتعنوانوظیفه:   عضو مدیریتعمومیتعلیمات بست:   4وزارتیااداره:   امورداخله بخش:   ریاستعمومیپیزنتونموقعیتپست:   کابلتعدادپست:   8بیشترملکی سه‌شنبه۱۴۰۰/۵/۱۲-۱۵:۰کابل اعضایکمکیسیستماپسعنوانوظیفه:   اعضایمیزکمکیبست:   4وزارتیااداره:   وزارتامورداخله بخش:   ریاستعمومیپیزنتونموقعیتپست:   کابلتعدادپست:   6بیشترملکی عکسهاوویدیوهاعکسهاوویدیوها کمکاتحادیهادویهفروشانافغانستانبرایمریضانمعتادبهموادمخدرشنبه۱۴۰۱/۴/۱۱-۹:۸ فراغت۱۱۲تنازمداومینپولیسامنبعدازسپرینمودنیکدورهآموزشیدوماههشنبه۱۴۰۱/۴/۱۱-۹:۸ بازداشتیکگروهدرپیوندبهخرید،فروشوقاچاقآثارتاریخیافغانستاندوشنبه۱۴۰۱/۴/۶-۱۴:۴۳ بهرهبرداریپروژهوصلبرققوماندانیمرکزتربیویپولیسمیدانوردکسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ بهتعداد۲۹تنازکارمندانریاستعمومیاطفاییهازسمیناررهنمودیفارغشدندسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ دیداروغم‌شریکیرهبریوزارتامورداخلهبااتباعسیکوهندوهایافغانسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ بازداشتهفتتندرپیوندبهسرقتوسایطومنازلازکابلسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ فردیکهباشلیکهایشادیانهآرامشمردمرابرهمزدازسویپولیسکابلبازداشتشدسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ کمیشنکارانباکدامترفندمردمرازیرعنوانتوزیعپاسپورتفریبمیدهند؟سه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ دپاسپورټداخیستلولپارهانلاینفورمېپهلاندېطریقهډکولیشئسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ وضعیتامنیتیولایتکاپیسارادراینمستندتماشاکنیدسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ ختمسیمینارآموزشی"رهبریواداره"برایمسوولینتربیویحوزاتکابلسه‌شنبه۱۴۰۱/۳/۳۱-۱۰:۲۵ سخنرانیهاAllComponents دوشنبه۱۳۹۹/۸/۲۶-۱۴:۵۲ متنسخنرانیمحترممحمدمسعوداندرابیوزیرامورداخلهدرمجلساستعمایهولسیجرگهبسماللهالرحمنالرحیمنحمدهونصلعلیرسولهالکریمامابعد:جلالتمآبمحترمرئیسولسیجرگه،اعضایمحترماداری،روسایکمیسیون‌ها،رئیسانمحترمگروپ‌هایپارلمانی،نماینده‌گانباعزتمر...بیشترصفحاتاجتماعی(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));سایتهایمرتبطفلیکرماوزارتدفاعملیدربارهماویبسایتقبلیمادربارهوزیرریاستهاقوماندانیهایامنیهولایاتپایگاهاطلاعاتاخباراعلامیههانشراتتماسباریاستخدماتپاسپورتتذکرهجواررانندگیفورمهویزهوزارتامورداخلهYoutubeLinkedInFacebookTwitterآدرس:سرکهشتادمترهمیدانهواییمقابلشهرکآریاشمارهتماس:۹۳۰۲۰۲۲۰۱۷۵۸+ایمیل:info@moi.gov.af©2020 |MOI.AllRightsReservedEnglishپښتو

Địa điểm:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất