خبرگزاری دید - Afghanistan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

خبرگزاری دید

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
خبرگزاری دید
  • Địa chỉ trang web:www.didpress.com
  • IP máy chủ:192.99.109.119
  • Mô tả trang web:خبرگزاری دید

tên miền:www.didpress.comĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.didpress.comlưu lượng

339

tên miền:www.didpress.comTốt hay xấu

Được và mất. Khó với Anshun Hung dữ

trang mạng:خبرگزاری دیدTrọng lượng

2

trang mạng:خبرگزاری دیدIP

192.99.109.119

trang mạng:خبرگزاری دیدNội dung

خبرگزاریدید {"@context":":\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":":\/\/didpress.com\/#website","url":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","inLangue":"fa-IR","publisher":{"@id":":\/\/didpress.com\/#organization"},"potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":":\/\/didpress.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"requiredname=search_term_string"}},{"@type":"Organization","@id":":\/\/didpress.com\/#organization","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f","url":":\/\/didpress.com\/","logo":{"@type":"ImeObject","@id":":\/\/didpress.com\/#organizationLogo","url":":\/\/didpress.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Didlogo-2.png","width":392,"height":256},"ime":{"@id":":\/\/didpress.com\/#organizationLogo"},"sameAs":[":\/\/twitter.com\/didpress_ency"],"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","telephone":"+030","contactType":"CustomerSupport"}},{"@type":"BreadcrumbList","@id":":\/\/didpress.com\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":":\/\/didpress.com\/#listItem","position":1,"item":{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","url":":\/\/didpress.com\/"},"nextItem":":\/\/didpress.com\/#listItem"},{"@type":"ListItem","@id":":\/\/didpress.com\/#listItem","position":2,"item":{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/","name":"\u0635\u0641\u062d\u0647\u0627\u0635\u0644\u06cc","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u06خبرگزاری دید46\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","url":":\/\/didpress.com\/"},"previousItem":":\/\/didpress.com\/#listItem"}]},{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/#webpe","url":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","inLangue":"fa-IR","isPartOf":{"@id":":\/\/didpress.com\/#website"},"brخبرگزاری دیدeadcrumb":{"@id":":\/\/didpress.com\/#breadcrumblist"},"datePublished":"2022-04-16T04:46:51+04:30","dateModified":"2022-05-21T11:59:28+04:30"}]} varmi_version='8.5.0'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-ZWHQVY5SKN', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disabletrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;indexwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('set','linker',{"domains":["didpress.com"]});gt("js",newDate());gt("set","developer_id.dZTNiMT",true);gt("config","UA-8-1",{"anonymize_ip":true});/**/ document.documentElement.className=document.documentElement.className.replace('no-js','js'); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-W2R87QZTVZ');۱۳سرطان۱۴۰۱خبرتازهبانکمرکزیطا-لبان۱۳میلیوندالررابهمزایدهمی‌گذاردواژگونشدنموترمسافربریدرهنددست‌کم۲۰قربانیگرفتحملهمسلحانهبرموترنیروهایقولاردویطا-لباندرهراتقدردانیامریکاازقطربهخاطرکمکبهدیپلماسیباافغانستانمولویمهدیدولتموازیساختهبود،سرکوبشدواکنششورایمقاومتبراینجاتدربرابرگردهماییعلمایطا-لبانکمک۴۰میلیونیوروییاتحادیهاروپابهکودکانافغانستانهنددرجستجوینقشجدیددرافغانستانپیشنهادمتواضعانهبراینجاتافغانستان–ازخودشزنانمعترضدرکابلخواستاربازگشاییمکاتبشدندانگلیسیپشتومنوتغییرپوستهخبرگزاریدیدجستجوبرایصفحهاصلیافغانستانجهاخبرگزاری دیدنسیاستتحلیلتبصرهگزارشتحلیلیدولتفراگیراجتماعحقوقبشرجنگامنیتوحوادثخانوادهگفتگوگزارشترجمهفرهنگوهنراندیشهادبیاتسینماتیاترنقاشیرسامیخطاطیمجسمهسازیصحتورزشچندرسانهایبیشترزنانجوانانکودکانمحیطزیستتماسباماجستجوبرایتغییرپوسته try{if("undefined"!=typeoflocalStore){varheader,mnIsDark=!1,tnIsDark=!1;(header=document.getElementById("theme-header"))&&((header=header.classList).contains("main-n-default-dark")&&(mnIsDark=!0),header.contains("top-n-default-dark")&&(tnIsDark=!0),"dark"==tieSkin?(header.add("main-n-dark","top-n-dark"),header.remove("main-n-light","top-n-light")):"light"==tieSkin&&(mnIsDark||(header.remove("main-n-dark"),header.add("main-n-light")),tnIsDark||(header.remove("top-n-dark"),header.add("top-n-light"))))}}catch(a){console.log(a)} ۱۳سرطان۱۴۰۱بانکمرکزیطا-لبان۱۳میلیوندالررابهمزایدهمی‌گذارد۱۳سرطان۱۴۰۱واژگونشدنموترمسافربریدرهنددست‌کم۲۰قربانیگرفت۱۳سرطان۱۴۰۱حملهمسلحانهبرموترنیروهایقولاردویطا-لباندرهرات۱۳سرطان۱۴۰۱قدردانیامریکاازقطربهخاطرکمکبهدیپلماسیباافغانستان۱۳سرطان۱۴۰۱مولویمهدیدولتموازیساختهبود،سرکوبشد۱۲سرطان۱۴۰۱واکنششورایمقاومتبراینجاتدربرابرگردهماییعلمایطا-لبان۱۲سرطان۱۴۰۱کمک۴۰میلیونیوروییاتحادیهاروپابهکودکانافغانستان۱۲سرطان۱۴۰۱هنددرجستجوینقشجدیددرافغانستان۱۲سرطان۱۴۰۱پیشنهادمتواضعانهبراینجاتافغانستان–ازخودش۱۲سرطان۱۴۰۱زنانمعترضدرکابلخواستاربازگشاییمکاتبشدند۱۳سرطان۱۴۰۱بانکمرکزیطا-لبان۱۳میلیوندالررابهمزایدهمی‌گذارد۱۳سرطان۱۴۰۱واژگونشدنموترمسافربریدرهنددست‌کم۲۰قربانیگرفت۱۳سرطان۱۴۰۱حملهمسلحانهبرموترنیروهایقولاردویطا-لباندرهرات۱۳سرطان۱۴۰۱قدردانیامریکاازقطربهخاطرکمکبهدیپلماسیباافغانستان۱۳سرطان۱۴۰۱مولویمهدیدولتموازیساختهبود،سرکوبشد۱۲سرطان۱۴۰۱واکنششورایمقاومتبراینجاتدربرابرگردهماییعلمایطا-لبان۱۲سرطان۱۴۰۱کمک۴۰میلیونیوروییاتحادیهاروپابهکودکانافغانستان۱۲سرطان۱۴۰۱هنددرجستجوینقشجدیددرافغانستان۱۲سرطان۱۴۰۱پیشنهادمتواضعانهبراینجاتافغانستان–ازخودش۱۲سرطان۱۴۰۱زنانمعترضدرکابلخواستاربازگشاییمکاتبشدندتبلیغاتشمادراینجاخبرگزاریدید6(93+)|0(93+)info@didpress.com350X400گزارشهاهمهگزارشمصاحبهآخریناخبارمولویمهدیدولتموازیساختهبود،سرکوبشدسیداحسانموسوی۱۳سرطان۱۴۰۱17۱۲سرطان۱۴۰۱نادیدهگرفتنزناناعتبارطا-لبانرامی‌کاهد/جهانبرایحقوقزنانفشارواردکند۱۱سرطان۱۴۰۱گردهماییعلمابرایکسبمشروعیتداخلیبرگزارشدهاست۵سرطان۱۴۰۱برایفقرزداییکارهایبنیادینمی‌کنیم۵سرطان۱۴۰۱جهانازطا-لبانناامیدشدهاست/نشستاسلومشکلاتافغانستانراحلنمی‌تواند۱سرطان۱۴۰۱آخرینآمارقربانیانزمین‌لرزهخوستوپکتیکا:۹۲۰کشتهو۶۱۰مصدومفیسبوکتحلیل۱۲سرطان۱۴۰۱31هنددرجستجوینقشجدیددرافغانستان۱۲سرطان۱۴۰۱14پیشنهادمتواضعانهبراینجاتافغانستان–ازخودش۱۱سرطان۱۴۰۱23چندنکتهبدیهیدربارهروابطبین‌الملل۱۱سرطان۱۴۰۱12طا-لبانو«تغلب»۹سرطان۱۴۰۱35تحلیلهیل؛گامبعدیپوتیندرجنگاوکراینچهخواهدبود۹سرطان۱۴۰۱19ازسرگیریمذاكراتافغانستانوامریكاخبرهایمهم۱۱سرطان۱۴۰۱34باملاهبت‌اللهبیعتمی‌کنیم/موضوعمکاتبدخترانهدرآجندانبود/مخالفتباامارتاسلامیبغاوتاستخبرگزاریدید:گردهماییسهروزهعلمایدینیطا-لبانباصدورقطع‌نامه‌اییازده…۱۱سرطان۱۴۰۱19افغانستانحالامستقلاستوفرمایشاتخارجی‌هارانمی‌پذیرد/اگربمباتومیهمبزنیدعقب‌نشینینمی‌کنیمخبرگزاریدید:طا-لبانفایلصوتیمنسوببهملاهبت‌اللهآخوندزادهرهبرخود…۱۰سرطان۱۴۰۱18تاکیدبرتشکیلحکومتفراگیرواحترامبهحقوقبشردردیدارمتقیباشارترخبرگزاریدید:دردیدارامیرخانمتقیوزیرخارجهطا-لبانوهوگوشارتر…۱۰سرطان۱۴۰۱13طا-لبان:ملاهبت‌اللهآخوندزادهرهبرطا-لبانواردکابلشدهاستخبرگزاریدید:برخیمنابعطا-لبانگفته‌اندکهملاهبت‌اللهآخوند‌زادهرهبرطا-لبان…آبوهواKabulآسمانصاف30x2103;33º-24º33%2.48کیلومتر/ساعت33x2103;د34x2103;د33x2103;س32x2103;چ33x2103;پپرمخاطبترینهاآخریناخبارخواهرزادهعطامحمدنوردرنبردباطا-لبانکشتهشدسیداحسانموسوی۲ثور۱۴۰۱2,158۴ثور۱۴۰۱تبادلنظرپنهانیسرانپاکستانوروسیهدربارهافغانستان۴ثور۱۴۰۱جنگافغانستاناحتمالاًپایاننیافتهاست!۵ثور۱۴۰۱ازمغلگیتاسپیریوازپاکستانتاتاجیکستان۳۱حمل۱۴۰۱انفجاردرقوایمرکزشهرکابل۲۷عقرب۱۴۰۰افغانستانوشکستامپراتوری؛توقفچنگیزخانمغول(۹)تویترTweetsbydidpress_encyنرخارزهاعکسخبریهمهتصاویرهفتهعکسخبریویدیودولتفراگیرآخریناخبارتاکیدبرتشکیلحکومتفراگیرواحترامبهحقوقبشردردیدارمتقیباشارترخبرگزاریدید:دردیدارامیرخانمتقیوزیرخارجهطا-لبانوهوگوشارترکاردارسفارتبریتانیا…بیشتربخوانید»رییسجمهورایراندوبارهبرایجاددولتفراگیردرافغانستانتاکیدکردرییسمجلسایرانتشکیلدولتفراگیررادرافغانستانراهکاربرقراریثباتوامنیتخوانددیداروزرایخارجهایرانوپاکستانوتاکیدبرتشکیلدولتفراگیردرافغانستانملاقاتتودیعیدیبورالاینزباعبداللهوتاکیدبرایجاددولتفراگیروزرایخارجههندوایرانبرتشکیلدولتفراگیردرافغانستانتاکیدکردندتاکیدرؤسایجمهوریایرانوتاجیکستانبرایجادحکومتفراگیردرافغانستانبانکمرکزیطا-لبان۱۳میلیوندالررابهمزایدهمی‌گذارد۱۳سرطان۱۴۰۱واژگونشدنموترمسافربریدرهنددست‌کم۲۰قربانیگرفت۱۳سرطان۱۴۰۱خبرگــزاریدیـــدصاحبامتیاز:سیدعلی‌رضامحمودیمدیرمسئول:ظاهرشکوهمندسردبیرخبرومسئولانگلیسی:سیدطاهرمجابمدیرسایتوشبکه‌هایاجتماعی:سیداحسانموسویمسئولروابطعامهوبازاریابی:سیدابوعلیتوکلی‌زادهگزارشگران:سیدرسولشهزاد،سیدمرتضیمحمودی،سیدزمانساداتتماسباخبرگزاریدید:ای‌میل:Info@didpress.comموبایل:0(93+)تیلفن:6(93+)2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهخبرگزاریدیدمی‌باشد.آخریناخبارافغانستانجهانخبرهایمهمتماسبامادکمهبازگشتبهبالابستنجستجوبرای: if('loading'inHTMLImeElement.prototype){ document.querySelectorAll('[data-src]').forEach(function(img){ img.src=img.dataset.src; img.removeAttribute('data-src'); }); } بستنجستجوبرایبستنجستجوبرای/**//**/ !function(t){"usestrict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});vare=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){vare;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}returnfunction(){returne}}(),e.bindMediaToggle=function(t){vare=t.media||"all";functiona(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="onlyx"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(vara=t.document.getElementsByTName("link"),n=0;n

Địa điểm:خبرگزاری دیدBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất