پارس مدیر - Afghanistan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

پارس مدیر

  • 2022-01-01Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
پارس مدیر
  • Địa chỉ trang web:www.parsmodir.com
  • IP máy chủ:185.159.154.39
  • Mô tả trang web:پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر: پایگاه مقاله، کتاب، پایان نامه، نرم افزار و آموزش روش پژوهش علمی به دانشجویان مدیریت و مهندسی صنایع

tên miền:www.parsmodir.comĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.parsmodir.comlưu lượng

371

tên miền:www.parsmodir.comTốt hay xấu

Tốt và xấu lẫn lộn. Chỉ dựa vào lòng dũng cảm điều may mắn mang lại điều ác

trang mạng:پارس مدیرTrọng lượng

2

trang mạng:پارس مدیرIP

185.159.154.39

trang mạng:پارس مدیرNội dung

(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-577DMV8');پارسمدیر varmi_version='8.9.0'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-NGZG8XPEKX', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; پارس مدیر } /*Disabletrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;indexثبتنامورود (0) آموزش آموزشروشتحقیقمدیریت کتابخانهآنلاینمدیریت راهنمایآزموندکتریمدیریت آموزشزبانتخصصیمدیریت آموزشپایاننامهمدیریت آموزشتصمیم‌گیریچندمعیاره پایگاهنرمافزارپارسمدیر ویدیویآموزشیمدیریتپایگاهمقاله تئوریسازمانومدیریت مدیریتبازاریابی مدیریتتولید مدیریتفناوریاطلاعات مدیریتگردشگری مدیریتورزشی مقالهبیسمدیریتمدیریتکاربر ثبتنامپژوهشگران ورودبهپایگاه مشاهدهپروفایل ویرایشپروفایل فراموشیگذرواژه سوابقخریدتماسبامادربارهپارسمدیر صفحهاصلیپارسمدیر آموزشروشتحقیقدرمدیریت راهنمایآزموندکتریمدیریت آموزشنگارشپایاننامهمدیریت آموزشزبانتخصصیمدیریت آموزشنرمافزارهایمدیریت ویدیوهایآموزشیمدیریت پروفایلکاربری تماسباپارسمدپارس مدیریر دربارهپارسمدیر functionmobfunc(){ varx=document.getElementById("mobmenus"); if(x.style.display==="block"){ x.style.display="none"; }else{ x.style.display="block"; } } آموزشتحلیلآماریمدیریت کتابخانهآنلاینپارسمدیر آموزشنرمافزاریمدیریت زبانکدهمجازیپارسمدیر راهنمایآزموندکتری تحصیلاتتکمیلی مشاورهتحلیلآماریسازمانومدیریتبرایمشاورهتحلیلآمیخته(کیفی-کمی)سازمانومدیریتباماتماسبگیردارائهالگویمفهومیبرایتحلیلسازمانومدیریتشناساییمقولههایاصلیوفرعیالگوباروشتحلیلکیفیاعتبارسنجیالگوهاومدلهایطراحیشدهباروشتحلیلکمیپایگاهقابلاعتمادپارسمدیرشمارهتماسپشتیبانی:393 آموزشتحلیلآماریپارسمدیر تحلیلآماریوتصمیمگیریچندمعیارهقطعی،فازیوخاکستری AHP-ANP-TOPSIS-VIKOR-SAW-SIR-PROMETHEE-ARAS-COPRAS SPSS-LISREL-AMOS-PLS-SEM-CFA-QFD-SWOT زبانکدهمجازیپارسمدیر واحدترجمهتخصصی:ترجمهتخصصی«انگلیسیبهفارسی»و«فارسیبهانگلیسی» زبانکدهمجازی:کتابهایعمومی،تخصصیوسرگرمیزبانانگلیسی پاسخنامهتخصصیسوالاتزبانانگلیسیتمامیدورههایدکتریمدیریت راهنمایآزمونزبانTOEFL,IELTS,GRE,MCHE,MSRT,TOLIMO,EPT تجربهدکتریمدیریتباپارسمدیر ازکارشناسیارشدتادکتریپشتیبانشماهستیم. تازهتریننوشتارهایپارسمدیردولتکارآفریندولتکارآفرین(Entrepreneurialstate)اشارهبهفعالیت‌هاینوآورانهدولتبرایایجادفرصت‌هایشغلیوبهبودرفاهاقتصادیجامعهدارد.کارآفرینیرسانه‌ایکارآفرینیرسانه‌ای(MediaEntrepreneurship)ایجادومالکیتیککسب‌وکاراستکهفعالیت‌هایشدست‌کمبهیکنوآوریدربازاررسانهمنجرشود.دواپس(توسعهعملیات)دواپس(DevOps)مجموعه‌ایازروش‌ها،فرایندهاوابزارهاییاستکهبایکپارچگیتوسعهنرم‌افزاروعملیاتفپارس مدیرناوریاطلاعاتبهارائهارزشبرایمشتریانمی‌پردازد.بسته‌بندیسبز(پایدار)بسته‌بندیسبز(Greenpacking)شیوهجدیدیازبسته‌هاینگهداریازمحصولاتاستکهازموادقابلبازیافتودوست‌دارمحیط‌زیستتشکیلشدهاست.پرسشنامهمدیریتسبزدانلودپرسشنامهمدیریتسبزدارایروایی،پایایی،منبعاستاندارد،تعریفمفهومی،تعریفعملیاتیوشیوهتفسیرباطیفلیکرتپنجدرجهتوانآزمونتوانآزمون(Powerofatest)بهمیزاناحتمالردفرضصفرزمانیکهفرضصفرواقعااشتباهباشد،اشارهداردودربرابرخطاینوعدوماست.دانشگاهنسلچهارمدانشگاهنسلچهاردانشگاهیاستکهدرجستجویدستیابیبههدف‌هایآموزشی،پژوهشیوکارآفرینانهباعنایتبهمسئولیتاجتماعیومنطقه‌ایاست. /**/ دربارهپارسمدیرپایگاهعلمی-پژوهشیپارسمدیرکانوناندیشهپژوهشگرانمدیریتومهندسیصنایعاست.آموزشروشتحقیقعلمیمدیریت،آموزشنگارشپایاننامهومقاله،آموزشولینکدانلودنرمافزارهایتخصصی،راهنمایکاملارشدودکتری،خلاصهکتاب،پایگاهمقالهمدیریتوزبانکدهمجازیدردسترسدانشجویانمدیریتومهندسیصنایعقراردارد. پارسمدیربزرگترینوبسایتویژهدانشجویانوپژوهشگرانتحصیلاتتکمیلیمدیریتومهندسیصنایعاست. اعتبارپایگاهپارسمدیر پایگاهپارسمدیر پایگاهقابلاعتمادپارسمدیر ۴۶۷۲۳۹۳-۰۹۳۷ ۴۳۵۱۸۱۱-۰۹۱۹©ArashHabibi-Parsmodir.com

Địa điểm:پارس مدیرBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất