روزنامه اطلاعات روز - Afghanistan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

روزنامه اطلاعات روز

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
روزنامه اطلاعات روز
  • Địa chỉ trang web:www.etilaatroz.com
  • IP máy chủ:185.152.212.147
  • Mô tả trang web:روزنامه اطلاعات روز در سال 1390 خورشیدی در کابل بنیان گذاری شد. و بیشتر در حوزه‌های سیاست،اجتماع،جوانان،گزارش و اخبار مطلب منتشر مینماید.

tên miền:www.etilaatroz.comĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.etilaatroz.comlưu lượng

273

tên miền:www.etilaatroz.comTốt hay xấu

Ji Zhong mang đến cái ác. Tốt hơn là bạn nên tiếp tục đi trước Cái may mắn dẫn đến cái ác

trang mạng:روزنامه اطلاعات روزTrọng lượng

6

trang mạng:روزنامه اطلاعات روزIP

185.152.212.147

trang mạng:روزنامه اطلاعات روزNội dung

روزنامهاطلاعاتروز خانهنسخهپشتونسخهانگلیسیخبرخبر وزارتحج‌‌واوقافطالبانبیشاز۱۳هزارو۵۰۰نفررابهحجفرستادهاستمنابعمحلیدرتخارازقتلدونفربه‌دستطالبانخبردادندیکزنمسندرفاریابدرپیسقوطبهداخلچاهجانباختافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش «شبِتاریکوبیمِموج»(۳)؛شواهدِزنده‌ی‌گرسنگیبازداشتو«مُرتدخواندن»دانشجویانهزاره؛«طالباندردانشگاهبامیانخبرچیناستخدامکرده‌اند»حملهبهبلخاب؛سرنوشتغیرنظامیان،زغالسنگومولویمهدی؟گزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوگفت‌وگو گفت‌وگوباسپوژمیوردک:بامحروم‌کردنزناناسلامرابدنامنسازیدآن‌چهقلمبهدستمدادوگفتبنویس،عشقبودنقشادبیاتدرزمانه‌یجنگوصلح(۲)تحلیلتحلیل بازگشتفسادپیشه‌گانجمهوریت؛نهادینه‌شدندوباره‌یفساددرافغانستانباچراغوآیینه(۲)؛طالبانیااسبِآنتونی؟دست‌هاییکهبهامردیگرانمی‌جنگندنظمجهانیپسازجنگاوکراینچگونهخواهدبود؟آیاایالاتمتحدههم‌چنانابرقدرتمی‌ماند؟ترجمهترجمه طالبانبرسرمذهب،قدرتومکاتبدخترانهباهماختلافپیداکرده‌اندپُلمودیبهخاورمیانهدرحالسوختناستچراترکیهمخالفعضویتکشورهایسوئدوفنلنددرسازمانناتوبود،آیاانتظاراتشبرآوردهشد؟چندرسانه‌ایچندرسانه‌ای موج‌سواریبرایرسیدنبهمکتب؛آموزگاراندرننگرهارازنبودپُلشاکی‌اند روبینهدخترقندهاریکهبهدلیلبیماریاعصابورواندرقفسزندانیاست اُفت«پرندهبازار»درشهرقندوز؛بهایپرنده‌هایخوش‌آواز۸۰درصدکاهشیافتهاستبیشترویژه‌نامه‌منابعمحیطزیستزنانجوانانبایگانیروزنامهچندرسانه‌ایزندگیدردوره‌ایکرونااعلاناتداوطلبیگوناگونپرخواننده‌ترین‌هااکنونهفتهماهپایاننشستعلما؛بیعتباملاهبت‌اللهو«بغاوت‌»خواندنمخالفتباطالبانبازداشتو«مُرتدخواندن»دانشجویانهزاره؛«طالباندردانشگاهبامیانخبرچیناستخدامکرده‌اند»یکفرمانده‌یطالبانبرایانتقالهمسرشازلوگربهخوستازچرخبالدولتیاستفادهکردطالبانبرسرمذهب،قدرتومکاتبدخترانهباهماختلافپیداکرده‌اندروزنامهاطلاعاتروزتغییراتجدیددرساختارمدیریتیخودرااعلامکرد ۱۳سرطان۱۴۰۱«شبِتاریکوبیمِموج»(۳)؛شواهدِزنده‌ی‌گرسنگیعباسپیرشدهاست.دست‌هایشمی‌لرزد،‌چشم‌هایشدرستنمی‌بیندوگوش‌هایشسنگینشدهاست.ازخانه‌ییکهقبلاکرایهکردهبود،تازهکوچکردهاست.بهایندلیلکهماهانهیکهزارافغانی،کرایه‌یآنخانه‌یگِلینم‌ناکرانداشتهاست.۱۲سرطان۱۴۰۱بازداشتو«مُرتدخواندن»دانشجویانهزاره؛«طالباندردانشگاهبامیانخبرچیناستخدامکرده‌اند»۱۱سرطان۱۴۰۱طالبانبرسرمذهب،قدرتومکاتبدخترانهباهماختلافپیداکرده‌اند۱۰سرطان۱۴۰۱پُلمودیبهخاورمیانهدرحالسوختناست۱۰سرطان۱۴۰۱چراترکیهمخالفعضویتکشورهایسوئدوفنلنددرسازمانناتوبود،آیاانتظاراتشبرآوردهشد؟۸سرطان۱۴۰۱مااکنوندریکجنگسردجهانیبهسرمی‌بریم۷سرطان۱۴۰۱حملهبهبلخاب؛سرنوشتغیرنظامیان،زغالسنگومولویمهدی؟خـــــبر۱۳سرطان۱۴۰۱وزارتحج‌‌واوقافطالبانبیشاز۱۳هزارو۵۰۰نفررابهحجفرستادهاست۱۳سرطان۱۴۰۱منابعمحلیدرتخارازقتلدونفربه‌دستطالبانخبردادند۱۳سرطان۱۴۰۱یکزنمسندرفاریابدرپیسقوطبهداخلچاهجانباخت۱۳سرطان۱۴۰۱یکدختر۱۷سالهدردایکندیخودکُشیکرد۱۲سرطان۱۴۰۱حادثهترافیکیدربدخشانجانسهنفرراگرفتوسهزخمیبرجایگذاشت۱۲سرطان۱۴۰۱حضورهم‌زماننوجوانانوبزرگ‌سالاندرباشگاه‌هایپرورشاندامهراتممنوعشد۱۲سرطان۱۴۰۱مواردسوءتغذیه‌یشدیدکودکاندربلخدوبرابرافزایشیافتهاست۱۲سرطان۱۴۰۱طالباندرهراتدودادستانرا«به‌اتهاماخذرشوت»بازداشتکردندیادداشتروزآرشیویادداشت‌ها۱۳سرطان۱۴۰۱مردم،حکومت‌داریواطلاعاتبهترینابزاریکهمی‌تواندنشانبدهدمردمازحکومتراضیهستندیانه،آزادیبیانوآزادیگردشاطلاعاتاست.وقتیحکومتیدسترسیبهاطلاعاترامحدودمی‌کند،تنهامردمراازدسترسیبهاطلاعاتمحرومنمی‌سازد؛خودرانیزازشناختنآنچهدرذهنوضمیرمردممی‌گذرد،محروممی‌سازد.سکوتیکهبرمردمتحمیلمی‌شود،علامترضانیست؛نشانه‌یناسالمبودنفضاست.گزارشوتحلیل۱۳سرطان۱۴۰۱«شبِتاریکوبیمِموج»(۳)؛شواهدِزنده‌ی‌گرسنگیعباسپیرشدهاست.دست‌هایشمی‌لرزد،‌چشم‌هایشدرستنمی‌بیندوگوش‌هایشسنگینشدهاست.ازخانه‌ییکهقبلاکرایهکردهبود،تازهکوچکردهاست.بهایندلیلکهماهانهیکهزارافغانی،کرایه‌یآنخانه‌یگِلینم‌ناکرانداشتهاست.۱۲سرطان۱۴۰۱بازداشتو«مُرتدخواندن»دانشجویانهزاره؛«طالباندردانشگاهبامیانخبرچیناستخدامکرده‌اند»طالبانمحتویاتمضامیندرسیدینیدردانشگاهبامیانراهمتغییرداده‌اند.بهگفته‌یدانشجویانواستاداندانشگاهبامیان،بنیادگراییدرمحتویاتاینمضامیندرسیموجمی‌زندودرآن‌هادانشجویانبهدشمنیباسایرادیانومذاهبتشویقمی‌شوند.۷سرطان۱۴۰۱حملهبهبلخاب؛سرنوشتغیرنظامیان،زغالسنگومولویمهدی؟برخی‌هاجنگدربلخابراکنترلطالبانبرمعدنزغالسنگوتلاشبرایبازنشدنجبهه‌جنگیازمناطقهزاره‌نشینعلیه‌شانمی‌دانند.استخراجزغالسنگدرافغانستاندردورانطالبانافزایشیافتهاستوپاکستانمشتریدرجه‌یک؛اماباقیمتپایین‌تراروزنامه اطلاعات روززبازارجهانیاست.۶سرطان۱۴۰۱بازگشتفسادپیشه‌گانجمهوریت؛نهادینه‌شدندوباره‌یفساددرافغانستانهرگاهطالبانبخواهندبهافرادتحصیل‌کرده،جوانانوخانم‌هایفعال،حقکار،اظهارنظرواجازه‌یفعالیترابدهند،این‌هابه‌درستیمی‌توانندخلاینبودفسادپیشه‌هاوسیاسیونبدنامراپرکنندوحتابرایمشروعیتنظامگام‌هایارزنده‌یحکومت‌داریبردارند.۶سرطان۱۴۰۱«شبِتاریکوبیمِموج»(۱)؛ازچشم‌اندازمردمکابل:زندگیجایدیگریا‌ستکابل،شهرِخالیاززندگیاست.نهتنهاامسال،کهسال‌هاستجایزندگیدرکابلخالیاست.درکابلناننیست،امنیتنیست،کارنیست،آزادینیست،موسیقینیست،معاشقهنیستوامیدنیست.صلحنیست،فضایسبزنیست،زیرساختنیست،مراقبت‌هایصحینیستوثباتسیاسیهمنیست۵سرطان۱۴۰۱شبتاریکوبیمموج(۲)؛ازروزگارمردمملکیدربلخابمردمملکی،خواستارهمکاریصلیبسرخشده‌اند.بهایندلیلکهطالبان،کشته‌شدگانملکیرااجازه‌یخاک‌سپارینداده‌اند.مردمخواستارهمکاریشده‌اندکهکشته‌شدگانملکیبه‌ویژهکشته‌شدگانآتش‌افروزیطالبانرابهخاکبسپارند.۵سرطان۱۴۰۱باچراغوآیینه(۲)؛طالبانیااسبِآنتونی؟دست‌هاییکهبهامردیگرانمی‌جنگندشکسپیرنشانمی‌دهدکهدرسزاریسمونظام‌هایخودکامه،فرصتِاستدلالازمردمونیروهایجنگیگرفتهمی‌شوند.سربازان،اینعناصرفاقدفکر،‌مانندکاهوخاشاکی‌استکههرکسبخواهدزودترآتششعله‌ورکند،اولازآن‌هاشروعمی‌کنند.۴سرطان۱۴۰۱نظمجهانیپسازجنگاوکراینچگونهخواهدبود؟آیاایالاتمتحدههم‌چنانابرقدرتمی‌ماند؟مابهدنیاییبازگشته‌ایمکهواقع‌گراییآنرابهبهترینشکلتوضیحمی‌دهد؛جهانیکهدرآنقدرت‌هایبزرگبرایقدرتونفوذرقابتمی‌کنندودیگرانتاآن‌جاکهمی‌توانندخودراتطبیقمی‌دهند.ترجمه۱۱سرطان۱۴۰۱طالبانبرسرمذهب،قدرتومکاتبدخترانهباهماختلافپیداکرده‌اند...۱۰سرطان۱۴۰۱پُلمودیبهخاورمیانهدرحالسوختناست۱۰سرطان۱۴۰۱چراترکیهمخالفعضویتکشورهایسوئدوفنلنددرسازمانناتوبود،آیاانتظاراتشبرآوردهشد؟ درحالپخشموج‌سواریبرایرسیدنبهمکتب؛آموزگاراندرننگرهارازنبودپُلشاکی‌اند درحالپخشروبینهدخترقندهاریکهبهدلیلبیماریاعصابورواندرقفسزندانیاست درحالپخشاُفت«پرندهبازار»درشهروزنامه اطلاعات روزرقندوز؛بهایپرنده‌هایخوش‌آواز۸۰درصدکاهشیافتهاست درحالپخشآفتابسوزانوداش‌هایخشت‌پزی؛وضعیتکودکانقربانیفقروتنگ‌دستیدربلخ درحالپخشهشدارازفاجعه‌یانسانیدرافغانستان درحالپخش«ترافیکخریدوفروشدرکهنه‌فروشی» درحالپخش‎افغانستانخواستارهمکاریجامعهجهانیبرایکمکبهآوارگانجنگیشد‎ درحالپخشکودکان؛قربانیانکوچکجنگکهفراموشمی‌شوند درحالپخشپیشرویطالباندرهرات؛نیروهایدولتیومردمیمصروفجنگباطالبانهستند درحالپخششماریازکارمنداناخراجیوزارتشهرسازیدروازهورودیاینوزارترابستندانتخابسردبیرطالبانبرسرمذهب،قدرتومکاتبدخترانهباهماختلافپیداکرده‌اندحملهبهبلخاب؛سرنوشتغیرنظامیان،زغالسنگومولویمهدی؟تنشبافرمانده‌ی«هزاره‌تبار»؛چرارئیسستادارتشطالبانبهبامیانوبلخرفت؟مسدودکردنراه‌هایبلخابتوسططالبان؛علمایشیعهبرایمیانجی‌گریهیأتتعیینکردند«نسل‌کُشیهزاره‌ها»؛مروریبرچرخشکشتارهزاره‌هادردورانحاکمیتطالبانگفت‌و‌گوگفت‌وگوباسپوژمیوردک:بامحروم‌کردنزناناسلامرابدنامنسازیدآن‌چهقلمبهدستمدادوگفتبنویس،عشقبودنقشادبیاتدرزمانه‌یجنگوصلح(۲)پرخواننده‌ترین‌هاپایاننشستعلما؛بیعتباملاهبت‌اللهو«بغاوت‌»خواندنمخالفتباطالبانبازداشتو«مُرتدخواندن»دانشجویانهزاره؛«طالباندردانشگاهبامیانخبرچیناستخدامکرده‌اند»یکفرمانده‌یطالبانبرایانتقالهمسرشازلوگربهخوستازچرخبالدولتیاستفادهکردطالبانبرسرمذهب،قدرتومکاتبدخترانهباهماختلافپیداکرده‌اندروزنامهاطلاعاتروزتغییراتجدیددرساختارمدیریتیخودرااعلامکرد«نسل‌کُشیهزاره‌ها»؛مروریبرچرخشکشتارهزاره‌هادردورانحاکمیتطالبانگزارشتحقیقی؛اختلاسده‌هامیلیوندالریوغصبزمیندرپروژه‌یشهرکعینومینهگزارشتحقیقی؛روندتدارکاتبرنامهمبارزهباکروناچگونهبودهاست؟صاحبامتیازومدیرمسئول:ذکیدریابیسردبیر:خادم‌حسینکریمیسردبیربخشآنلاین:الیاسنواندیشویراستار:شیرمهریارمترجم:جلیلپژواکصفحه‌آرا:محمدرضامظفریشماره۲۲۱٦نمایشدانلودآرشیفگزارشگران:عابرشایگان،عصمت‌اللهسروش،سهرابسروش،لیاقتلایق،لطف‌علیسلطانی،ابوذرملک‌نژاد،جلیلرونق،واجدروحانی،عباساسدیان،معصومهجعفری،فریضهعالمی،سکینهامیری،هادیخوشنویس،بهادرخانرحمانی،امیدآشنا،جان‌آغاصالحبخشصلح:دکترحسینعلیکریمی(دبیر)،عباسعارفیوفاطمهفرامرزروابطعمومی:محمدحسینجویا2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهروزنامهاطلاعاتروزمیباشد.دربارهتماستبلیغاتویژهنامهبایگانی خانهنسخهپشتونسخهانگلیسیخبرافغانستانمنطقهجهانگزارشگزارش‌هایتحقیقیگفت‌وگوتحلیلترجمهچندرسانه‌ایبیشترویژه‌نامه‌منابعمحیطزیستزنانجوانانبروزنامه اطلاعات روزایگانیروزنامهچندرسانه‌ایزندگیدردوره‌ایکرونااعلاناتداوطلبیگوناگونبرایبرگشتکلیدESCرافشاردهید [mc4wp_formid=""]{"@context":"httpschema.org", "@type":"WebPe", "name":"روزنامهاطلاعاتروز", "description":"مردمسالاریراپدیدمیآورد","url":"/","sameAs":["facebook.com/dailyetilaatroz","twitter.com/etilaatroz"],"potentialAction":{ "@type":"SearchAction", "target":"/?s=123;search_term125;", "query-input":"requiredname=search_term"}}

Địa điểm:روزنامه اطلاعات روزBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất