خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان - Afghanistan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان
  • Địa chỉ trang web:www.khabarnama.net
  • IP máy chủ:194.31.194.194
  • Mô tả trang web:خبرنامه رسانه‌ای برای بازتاب رویدادها، وقایع و اتفاقات از طریق آنلاین است. این رسانه با گزارش‌های تحلیلی-تحقیقی خود در راستای ارائه روایت واقعی ایجاد شده است.

tên miền:www.khabarnama.netĐịnh giá

Về 1000~20000

tên miền:www.khabarnama.netlưu lượng

524

tên miền:www.khabarnama.netTốt hay xấu

Nổi và chìm. Cái đầu cái ác và cái kết của cái lành

trang mạng:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانTrọng lượng

5

trang mạng:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانIP

194.31.194.194

trang mạng:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانNội dung

خبرنامه-بسترتعاملیوخدماتمحورفارسیزبانان window._wpemojiSettings={"baseUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/72x72\/","ext":".png","svgUrl":":\/\/s.w.org\/imes\/core\/emoji\/13.1.0\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"concatemoji":"http:\/\/khabarnama.net\/wp-includes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=5.8.3"}}; !function(e,a,t){varn,r,o,i=a.createElement("canvas"),p=i.getContext&&i.getContext("2d");functions(e,t){vara=String.fromCharCode;p.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,e),0,0);e=i.toDataURL();returnp.clearRect(0,0,i.width,i.height),p.fillText(a.apply(this,t),0,0),e===i.toDataURL()}functionc(e){vart=a.createElement("script");t.src=e,t.defer=t.type="text/jascript",a.getElementsByTName("head")[0].appendChild(t)}for(o=Array("fl","emoji"),t.supports={everything:!0,everythingExceptFl:!0},r=0;r//varnow=newDate();//varhead=document.getElementsByTName('head')[0];//varscript=document.createElement('script');//script.type='text/jascript';//script.async=1;//varscript_address='cdn.chosh.org/widgets/main.js';//script.src=script_address+'?v='+now.getFullYear().toString()+'0'+now.getMonth()+'0'+now.getDate()+'0'+now.getHours();//head.appendChild(script);// h=document.getElementsByTName("head")[0],s=document.createElement("script");s.async=!0,s.defer=!0,s.type="text/jascript",d=newDate,s.src="cdn.sanjh.com/assets/sdk/khabarnama.net/client.js?t="+d.getFullYear().toString()+d.getMonth()+d.getDate()+d.getHours(),h.appendChild(s); (function(){varnow=newDate();varhead=document.getElementsByTName('head')[0];varscript=document.createElement('script');script.async=true;varscript_address='cdn.yektanet.com/js/khabarnama.net/native-khabarnama.net-.js';script.src=script_address+'?v='+now.getFullYear().toString()+'0'+now.getMonth()+'0'+now.getDate()+'0'+now.getHours();head.appendChild(script);})(); window.onload=function(){ varanchors=document.querySelectorAll('.mg-blog-post-boxa'); for(vari=0;i(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/en_GB/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-1-1'); _atrk_opts={atrk_acct:"QU35x1zReS20e8",domain:"khabarnama.net",dynamic:true};(function(){varas=document.createElement('script');as.type='text/jascript';as.async=true;as.src="certify-js.alexametrics.com/atrk.js";vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as,s);})(); varh=document.getElementsByTName("head")[0],s=document.createElement("script");s.async=!0,s.defer=!0,s.type="text/jascript",d=newDate,s.src="cdn.sanjh.com/assets/sdk/khabarnama.net/client.js?t="+d.getFullYear().toString()+d.getMonth()+d.getDate()+d.getHours(),h.appendChild(s); ردشدنازمحتوا بسترتعاملیوخدماتمحورفارسیزبانان کسبوکار مشاغلخانگی بازاریابیوفروش مصاحبهکاری مدیریتورهبری مالیوسرمایهگذاری کسبوکارانترنتی کارآفرینیواستارتآپسبکزندگی زناشویی مدودکوراسیون کودکانووالدین معرفیکتاب فناوری فیلموسریال تفریحوسرگرمی مسایلحقوقیوقانونیموفقیت موفقیتشغلیوتحصیلی پولوثروت انگیزشواعتمادبنفس فنبیانومذاکره رشدوتوسعهفردی مهارتهایارتباطی مثبتاندیشی ازدواجوروابطعاطفیسلامتی سلامتزنان سلامتمردان سلامتوتربیتکودک درمانخانگی خواصخوراکیها دستورپختوآشپزی روانشناسی رژیموتناسباندام بیماریها ویروسکروناسفروگردشگری مهاجرتکاریوتحصیلی زیباترینشهرهاوکشورها جاذبههایگردشگری آشناییباآدابورسوممللبرترینها برترینبرندهاوشرکتها برتریندانشگاهها برترینهنرمندان برترینشهرهاوکشورها عجیبترینها ثروتمندترینها جدیدترینمطالبآزموندقت؛آیامیتوانیدکمتراز15ثانیهموشپنهانشدهدرتصویرراپیداکنید؟آیااصلاحصورتزنانباتیغضرردارد؟12عبارتسادهکهعشقرابدونگفتن8220;دوستتدارم8221;آشکارمیکندآزمونبینایی؛قلبپنهانشدهدرمیانفیلهادرکجاقراردارد؟۱۵فایدهفوقالعادهکرفس+عوارضجانبیتفریحوسرگرمیآزموندقت؛آیامیتوانیدکمتراز15ثانیهموشپنهانشدهدرتصویرراپیداکنید؟13تیر1401سهرابشهریارمدودکوراسیونآیااصلاحصورتزنانباتیغضرردارد؟13تیر1401فاطمهعزیزیازدواجوروابطعاطفیزناشویی12عبارتسادهکهعشقرابدونگفتن8220;دوستتدارم8221;آشکارمیکند12تیر1401فرشتهفرهنگتفریحوسرگرمیآزمونبینایی؛قلبپنهانشدهدرمیانفیلهادرکجاقراردارد؟12تیر1401سهرابشهریارخواصخوراکیهاسلامتی۱۵فایدهفوقالعادهکرفس+عوارضجانبی12تیر1401فاطمهعزیزیتازهترینهاپربازدیدترینهامحبوبترینهاتفریحوسرگرمیآزموندقت؛آیامیتوانیدکمتراز15ثانیهموشپنهانشدهدرتصویرراپیداکنید؟مدودکوراسیونآیااصلاحصورتزنانباتیغضرردارد؟ازدواجوروابطعاطفیزناشویی12عبارتسادهکهعشقرابدونگفتن8220;دوستتدارم8221;آشکارمیکندتفریحوسرگرمیآزمونبینایی؛قلبپنهانشدهدرمیانفیلهادرکجاقراردارد؟تفریحوسرگرمیآزموندقت؛آیامیتوانیدکمتراز15ثانیهموشپنهانشدهدرتصویرراپیداکنید؟تازههاروایتنظامی-امنیتیطالبانازمستندسازینقضحقوقبشردرهراساندتازههاروایتسیاسیتعیینتاریخانتخاباتپارلمانی؛آغازبحرانتفاهمنامهسیاسیتازههاروایتنظامی-امنیتیهیولایپاکستانمحبوبترینهامدیریتورهبریموفقیتاگردنیادستزنهاباشدتبدیلبهبهشتمیشود!برترینهامحبوبترینهازیباترینزنانمتخبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانعلقبهکدامکشورهااست؟عجیبترینهامحبوبترینهابهترینرازهایپنهانشدهجانیدپکهکمتردرموردآنشنیدهایددرمانبیماریهاسلامتیمحبوبترینهاسنگهایقیمتیمناسببرایدرمانبیماریهایشما سبکزندگی رژیموتناسباندامسبکزندگی رژیمغذایی7روزهجنوبهندبرایکاهشوزن 14خرداد1401فاطمهعزیزی رژیموتناسباندامسبکزندگی رژیمغذایی7روزهجنوبهندبرایکاهشوزن سبکزندگیمدودکوراسیون 7ترفندآرایشیبرایپوستهایچرب؛راهنمایگامبهگام ازدواجوروابطعاطفیسبکزندگی نشانههایدخترعاشق؛22نشانهکهیکدختردیوانهوارشمارامی‌خواهد خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانان رشدوتوسعهفردیسبکزندگی پایبندیبهعاداتخوب؛چگونهبا8220;قانون2دقیقه8221;ازبهتعویقانداختنکارهادستبرداریم تازههاروانشناسیسبکزندگی تعبیردیدنگربهدرخواب؛گربهدرخوابچهمعناییدارد؟ کسبوکاراگردنیادستزنهاباشدتبدیلبهبهشتمیشود!9تیر1401فرشتهفرهنگآیامیخواهیدبرندلوازمآرایشیخودراداشتهباشید؟این10مرحلهرادنبالکنید27خرداد1401نگارستودهمهارتهایپولساز؛جوانیکهازسوزنوخونمتنفربودکسبوکارهایمیلیوندلاریراهانداخت8خرداد1401سهرابشهریارکارآفرینی؛دواشتباهیکهاغلبکارآفرینانانجاممیدهند2خرداد1401سهرابشهریارجاستینالندراستارتاپهایبرتر،دانشآموزیباسرمایهیکصدهزاردالری1خرداد1401سهرابشهریاردرمانخانگیدرمانخانگیمدودکوراسیون10بهترینپاککنندهصورتخانگیبرایانواعپوستخواصخوراکیهادرمانخانگی5درمانخانگیفوقالعادهموثربرایرفعگلودردخواصخوراکیهادرمانخانگی6راهبرایجلوگیریودرماندردآرتریتدرمانخانگی20درمانخانگیبرایترکپاشنهپادرمانخانگیگیاهانداروییبهتریندرمانهایخانگیبرایرفعخشکیدهانخواصخوراکیهاگیاهاندارویی9مزیتسلامتیبرگمریمگلی+عوارضجانبیدرمانخانگی11درمانخانگیبرایرفعافتادگیپلکخواصخوراکیهاگیاهانداروییعوارضجانبیمصرفزیادچایسبز؛ازنقضمادرزادیتاناباروریدرمردان برترینها برترینهامحبوبترینها زیباترینزنانمتعلقبهکدامکشورهااست؟ 5تیر1401نگارستوده برترینهامحبوبترینها زیباترینزنانمتعلقبهکدامکشورهااست؟ برترینهاسفروگردشگریعجیبترینها حقایقجالب؛ازبرفدرصحراتاشهرضدزلزله برترینهاعجیبترینها 7قانونسختگیرانهایلانماسکبرایفرزندانش برترینهاعجیبترینها نقضسیاستمحرمانهتوسطمهندسگوگل؛آیاچتباتهوشمصنوعیحساسشدهاست؟ برترینهافیلموسریالمحبوبترینها 10زیباترینزنانسیاستمدارهند تفریحوسرگرمیآزموندقت؛آیامیتوانیدکمتراز15ثانیهموشپنهانشدهدرتصویرراپیداکنید؟13تیر1401سهرابشهریاربهتصویربادقتنگاهکنید.کارشناسانادعامیکننداگردرعرض15ثانیهیاکمتردراینآزمون…مدودکوراسیونآیااصلاحصورتزنانباتیغضرردارد؟13تیر1401فاطمهعزیزیماخانمهاهمیشهوبیوقفهدرجستجویراهحلیبرایداشتنپوستصافصورتخودهستیم.اخیرا،یکی…ازدواجوروابطعاطفیزناشویی12عبارتسادهکهعشقرابدونگفتن8220;دوستتدارم8221;آشکارمیکند12تیر1401فرشتهفرهنگحتماشنیدهایدکهرفتاربهترازگفتاراست.اماگاهیواژههاوکلماتبسیارتاثیرگذارترازهرعملی…تفریحوسرگرمیآزمونبینایی؛قلبپنهانشدهدرمیانفیلهادرکجاقراردارد؟12تیر1401سهرابشهریارخوانندگانعزیزبهآزمونبیناییقلبپنهانازبخشتفریحوسرگرمیخبرنامهخوشآمدید.آیامیتوانیداینتوهم…خواصخوراکیهاسلامتی۱۵فایدهفوقالعادهکرفس+عوارضجانبی12تیر1401فاطمهعزیزیفوایدکرفسممکناستشمارابهمصرفبیشترازآنترغیبکند.کرفسدارایمحتوایآببالاوکالری…خواصخوراکیهاسلامتی23فایدهشگفتانگیزکدوحلواییبرایپوست،مووسلامتی12تیر1401فاطمهعزیزیکدوحلواییمتعلقبهخانوادهسبزیجاتCucurbitaceaeاستکهشاملانواعکدوتنبل،خربزه،کدوسبزوغیرهمیشود.…تفریحوسرگرمیتستشخصیت؛چهچیزیباعثمیشودبدانیدقابلاعتمادهستیدیانه؟12تیر1401سهرابشهریاراینتصویربرایتجزیهوتحلیلقابلیتاعتمادیکفرداستفادهمیشود.بهاینتصویرنگاهکنیداولچه…خواصخوراکیهاسلامتیخواصشگفتانگیزلوبیاآزوکی+عوارضجانبی12تیر1401فاطمهعزیزیلوبیاآدزوکی،کهبهنامآزوکییاآدوکینیزشناختهمیشود،عبارتاستازلوبیایقرمزکوچک.منبعیسرشار… راهبرینوشته‌ها ۱۲…۲,۴۸۰ پیشنهادامروز مشاهدهکنید مشاهدهکنید مشاهدهکنید مشاهدهکنیددرخبرنامهمیخوانیدسلامتیسبکزندگیکسبوکارموفقیتسفروگردشگریبرترینهادرمانخانگی لینکنامه تیشرتخریدخانهدرتهرانخریدردمینوت11پرووحدت شایدبرایشماجالبباشدآزموندقت؛آیامیتوانیدکمتراز15ثانیهموشپنهانشدهدرتصویرراپیداکنید؟13تیر1401سهرابشهریارآیااصلاحصورتزنانباتیغضرردارد؟13تیر1401فاطمهعزیزی12عبارتسادهکهعشقرابدونگفتن8220;دوستتدارم8221;آشکارمیکند12تیر1401فرشتهفرهنگآزمونبینایی؛قلبپنهانشدهدرمیانفیلهادرکجاقراردارد؟12تیر1401سهرابشهریار لینکنامه تیشرتخریدخانهدرتهرانخریدردمینوت11پرووحخبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زباناندت بسترتعاملیوخدماتمحورفارسیزبانان©۲۰۲۱تمامحقوقمادیومعنویاینوبسایتبرایخبرنامهمحفوظمی‌باشد خانهتبلیغاتکسبوکارتماسبامادربارهما functioninsertAsNumber(element,parent,id){ if(parent){if(parent.children.length>2){// console.log("PARENTCHILDREN>2:ELEMENT:",element)parent.insertBefore(element,parent.children[id]);}elseparent.appendChild(element); } console.log("STILLLOGGING")} functioncreateAdSlot(id){ letdiv=document.createElement('div'); div.id=id; div.className='py-3my-3'; div.style="border-bottom:2pxsolid#AB1E26;" returndiv;}vararticleSelector='article.small.single'; insertAsNumber(createAdSlot('pos-article-text-'),document.querySelector(articleSelector),14); insertAsNumber(createAdSlot('pos-article-display-card-'),document.querySelector(articleSelector),4); insertAsNumber(createAdSlot('ynpos-'),document.querySelector(articleSelector),1); adwisedScriptT=document.createElement("script");varnow=newDate();adwisedScriptT=Object.assign(adwisedScriptT,{type:"text/jascript",async:true,src:"scriptapi.adwisedfs.com/api/webpush/7b-47e0-4a4a-a01a-3aa8be.js?site="+location.host+"&ver="+now.getFullYear()+now.getMonth()+now.getDate()+now.getHours()});document.head.appendChild(adwisedScriptT);/**/ /(trident|msie)/i.test(nigator.userent)&&document.getElementById&&window.addEventListener&&window.addEventListener("hashchange",function(){vart,e=location.hash.substring(1);/^[A-z0-9_-]+$/.test(e)&&(t=document.getElementById(e))&&(/^(?:a|select|input|button|textarea)$/i.test(t.tName)||(t.tabIndex=-1),t.focus())},!1);

Địa điểm:خبرنامه - بستر تعاملی و خدمات محور فارسی زبانانBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất