Thiết lập: Tech News, Revews, Trợ giúp GenericName - Afghanistan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

Thiết lập: Tech News, Revews, Trợ giúp GenericName

  • 2022-01-01Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
Thiết lập: Tech News, Revews, Trợ giúp GenericName
  • Địa chỉ trang web:www.lifewire.com
  • IP máy chủ:151.101.2.137
  • Mô tả trang web:

tên miền:www.lifewire.comĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.lifewire.comlưu lượng

378

tên miền:www.lifewire.comTốt hay xấu

Sự thịnh vượng và suy tàn. Thăng trầm Vận may mang đến vận rủi

trang mạng:Thiết lập: Tech News, Revews, Trợ giúp GenericNameTrọng lượng

1

trang mạng:Thiết lập: Tech News, Revews, Trợ giúp GenericNameIP

151.101.2.137

trang mạng:Thiết lập: Tech News, Revews, Trợ giúp GenericNameNội dung

Lifewire:TechNews,Reviews,Help&How-Tos varMntl=window.Mntl||{};window.Mntl=window.Mntl||{};window.Mntl.csrf=function(){return'e99a40f769af6863a22a195c8b';};window.Mntl=window.Mntl||{};Mntl.RTB=Mntl.RTB||{};Mntl.RTB.setTaxonomyStampValues({"tax0":"lw_root"});Mntl.RTB.setTimeoutLength([500,800]);Mntl.RTB.Plugins.amazon.amazonConfigs={"mapTaxValues":{"tax1":"null","tax2":"null","si_section":"null","tax0":"lw_root","tax3":"null"},"mapFBValues":{"billboard2":"5316_","billboard6":"5316_","adunitid":"mapFBID","billboard5":"5316_","billboard4":"5316_","billboard3":"5316_","leaderboard2":"5316_","billboard8":"5316_","billboard7":"5316_","billboard":"5316_","leaderboardac":"5316_","default":"5316_","leaderboardfooter2":"5316_","native":"5316_","leaderboardfooter":"5316_"},"amazonSlotName":false};Mntl.RTB.initVideoBidders([{type:'amazon',id:'3222'}]);Mntl.RTB.initDisplayAndOutstreamBidders([{type:"amazon",id:'3222'},{type:"prebid",id:'true'}]);Mntl.RTBTracking.init(['amazon','prebid']);Mntl.RTB.Plugins.lotameLightning.init({"tax0":"lw","clientId":""});Mntl.RTB.Plugins.prebid.setConfig({"square-fixed\/tier1":[{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9691afffdca0028a55fa0062"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}}],"leaderboard-fixed\/tier2":[{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9694bffea4efe0060"}},{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}}],"square-fixed\/tier2":[{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"ixThiết lập: Tech News, Revews, Trợ giúp GenericName","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9698dffd7df028a57ba0058"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}}],"leaderboard-fixed\/tier1":[{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9698dffd7df028a4d"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}}],"leaderboard-fixed\/tier4":[{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9694bffea525a0061"}},{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}}],"square-fixed\/tier3":[{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9698dffd7df028a"}},{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}}],"square-fixed\/tier4":[{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9694bffea5b"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}}],"leaderboard-fixed\/tier3":[{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}},{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9698dffd7df028a50a"}}],"leaderboardfooter-flex\/tier2":[{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9694bffea4efe0060"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}}],"leaderboardfooter-flex\/tier1":[{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9698dffd7df028a4d"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}}],"leaderboardfooter-flex\/tier4":[{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9694bffea525a0061"}},{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}},{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}}],"leaderboardfooter-flex\/tier3":[{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"oThiết lập: Tech News, Revews, Trợ giúp GenericNamenemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9698dffd7df028a50a"}},{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}}],"square-flex\/tier1":[{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9698dffd7df028a5cf0005a"}},{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}},{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}}],"leaderboard-flex\/tier1":[{"bidder":"ix","params":{"siteId":"","type":"display"}},{"bidder":"rubicon","params":{"accountId":"7499","siteId":"","zoneId":"","type":"display"}},{"bidder":"roundel","params":{"siteId":,"type":"display"}},{"bidder":"trustx","params":{"uid":"","useNewFormat":true,"type":"display"}},{"bidder":"pubmatic","params":{"publisherId":"","adSlot":"","type":"display"}},{"bidder":"appnexus","params":{"placementId":"","type":"display"}},{"bidder":"onemobile","params":{"dcn":"8a9698dffd7df026a","pos":"8a9691afffdca0028a541e0061"}}]});Mntl.RTB.Plugins.prebid.setPriceGranularity({"buckets":[{"max":"20","increment":"0.05"},{"max":"100","increment":"0.5"}]});Mntl.RTB.setLatencyBuffer(0);(function(){constpeTargeting={rec:0,customSeries:'',tax0:'lw',custom:'',rid:'n2f2382e8fc5341abac4a936c1a0dc',sid:'n2f2382e8fc5341abac4a936c1a0dc'};constbaseSlotTargeting={inf:'0',entryType:'direct',gtemplate:'category',leaid:'',docId:'',viewtype:'home',type:'homepe',ptax:'',vid:'0',tax1:'',tax2:'',chpg:'1',t:'100',au:'',tier:'L',jny:'0',leuid:'2233',sbj:'pidlw_root',id:'',aid:'',tax3:'',jnyroot:'',tax4:''};peTargeting.w=Mntl.utilities.getW();constrefreshAdhesive={afterAdSlotRenderedElement:'mob-square-fixed-1'}constinitialSlots=[];consttestIds=Mntl.GPT.getTestIds();peTargeting.ab=testIds;peTargeting.bts=testIds;Mntl.utilities.onLoad(function(){Mntl.utilities.loadExternalJS({src:'//securepubads.g.doubleclick.net/t/js/gpt.js',async:false});});constoptions={domain:'',templateName:'taxonomy',isMobile:false,dfpId:'3865',publisherProvidedId:'a948c533-482f-43bd-9d93-13ea37eaa408',singleRequest:false,useLmdFormat:true,useOxygen:true,useInfiniteRightRail:true,lmdSiteCode:'hlt',peTargeting,baseSlotTargeting,geo:{isInEurope:false,isInUsa:false},initialSlots,utils:{buildGptUrl:Tech.GPT.buildGptUrl,generateSlotId:Tech.GPT.generateSlotId},displayOnScroll:'false',displayOnConsent:'true',refreshAdhesive};Mntl.GPT.init(options);}());//movedfromgtm.ftlsowecaninitializeGTMonlyonLoad.Fromsupport.google.com/tmaner/answer/?hl=enMntl.utilities.onLoad(function(){(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;defer=true;j.src='///gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-5P3SZGS');});vardataLayer=dataLayer||[];dataLayer.push({event:'ab-proctor','abTests-proctor':{"99-0":"useOxygen|useOxygen|usetheOxygenatedadunitformatandslotnames|1","99-1":"cmp|active||1","99-2":"hotjarScript|active|activetest,hasHotjar|1","63":"useInfiniteRightRail|active|useInfiniteRightRailactive|1","99-4":"cmpTimeout|t1|Test1|1","99-5":"peViewEventLoaded|delay|PeViewtriggeredonDocumentLoad|1","99-6":"useRTBforVideoAds|active||1","99-7":"cssJsInjection|control|Control(nochange)|0"}});dataLayer.push({envData:{environment:{environment:"k8s-prod",application:"tech",dataCenter:"us-west-1"},server:{version:"3.199.0",title:"tech-server"},client:{browserUA:nigator.userent,serverUA:"Mozilla/4.0(compatible;MSIE8.0;WindowsNT6.0;Trident/4.0)",deviceType:"pc",usStateCode:""},mantle:"3.13.357",commerce:""}});(function(win,fnUtils,CMP){varpeViewDataAsJSON={"experienceType":"singlepe","entryType":"direct","excludeFromComscore":false,"socialIme":"","internalSessionId":"n2f2382e8fc5341abac4a936c1a0dc","internalRequestId":"n2f2382e8fc5341abac4a936c1a0dc","hid":"","experienceTypeName":"","recircDocIdsFooter":"","euTrafficFl":false,"isGoogleBot":false,"mantleVersion":"3.13.357","commerceVersion":"","primaryTaxonomyIds":"","primaryTaxonomyNames":"Lifewire","fullUrl":"/"+location.hash,"country":"CN","description":"We39;reheretomakelifewithtechnologybetter!Wetestandrecommendproducts,teachyouhowtousethem,andhelpyoufixthemwhentheybreak.","muid":"a948c533-482f-43bd-9d93-13ea37eaa408","lastEditingAuthorId":"","lastEditingUserId":"2233","templateId":"100","viewType":"HOME","revenueGroup":"","contentGroup":"Other","documentId":,"title":"Lifewire:TechNews,Reviews,Help&How-Tos"||||'',"templateName":"TAXONOMY","authorId":""};vardeferLoadTime=5000;varreadyForThirdPartyTrackingEvent=newCustomEvent('readyForThirdPartyTracking',{bubbles:true});varreadyForThirdPartyTracking=fnUtils.once(function(){dataLayer.push({event:'readyForThirdPartyTracking'});window.dispatchEvent(readyForThirdPartyTrackingEvent);});varhasTargetingConsentHandler=function(){consthasConsent=CMP.hasTargetingConsent();if(hasConsent){readyForThirdPartyTracking();}returnhasConsent;};varonRequiredDomEvent=fnUtils.once(function(){if(!CMP){readyForThirdPartyTracking();return;}if(!CMP.isLoading()){hasTargetingConsentHandler();}CMP.onConsentChange(hasTargetingConsentHandler);});[['adRendered',onRequiredDomEvent],['beforeunload',onRequiredDomEvent],['load',function(){setTimeout(onRequiredDomEvent,deferLoadTime);}]].forEach(function(event){win.addEventListener(event[0],event[1],{once:true});});peViewDataAsJSON.breakpointName=Tech.utilities.getW();peViewDataAsJSON.bounceExchangeId='2548';Mntl.utilities.onLoad(function(){Mntl.PeView.init(peViewDataAsJSON);});})(window||{},Mntl.fnUtilities||{},Mntl.CMP); Yourwebbrowser(InternetExplorer8)isoutofdate.Updateyourbrowserformoresecurity,speed,andthebestexperienceonthissite.UpdateBrowserIgnore {"@context":"httpschema.org","@type":"WebPe","mainEntityOfPe":{"@type":"Webpe","@id":"/"},"headline":"Lifewire:TechNews,Reviews,Help&How-Tos","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search?q={search_term_string}","query-input":Thiết lập: Tech News, Revews, Trợ giúp GenericName"requiredname=search_term_string'"},"datePublished":"2016-10-17T13:10:13.781Z","dateModified":"2020-03-23T20:57:20.006Z","publisher":{"@type":"Organization","name":"Lifewire","url":"","logo":{"@type":"ImeObject","url":"/thmb/mxJYH9_zRTIPTDebPXG7gfl7CBU=/112x112/filters:no_upscale():max_bytes():strip_icc()/Lifewire_Logo_640x640-865e1faeaced63da62eee91f.png","width":112,"height":112},"brand":"Lifewire","publishingPrinciples":"/about-us-#toc-editorial-guidelines","sameAs":["flipboard.com/@lifewiretech","en.wikipedia.org/wiki/Lifewire","twitter.com/lifewiretech","/lifewire/"],"address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"28LibertyStreet,7thFloor","addressLocality":"NewYork","addressRegion":"NY","postalCode":"","addressCountry":"USA"},"parentOrganization":{"url":"","brand":"Dotdash","name":"Dotdash","address":{"@type":"PostalAddress","streetAddress":"28LibertyStreet,7thFloor","addressLocality":"NewYork","addressRegion":"NY","postalCode":"","addressCountry":"USA"},"logo":{"@type":"ImeObject","url":"/thmb/UrZUYJQsAwN-jGDeycKgTz1FKPg=/234x60/filters:no_upscale():max_bytes():strip_icc()/dotdash-logo-e9cde67f713a45c68ce5def51d3ca409.jpg","width":234,"height":60},"sameAs":["en.wikipedia.org/wiki/Dotdash","/dotdashco/","/company/dotdashco/","/dotdashco/"]}},"description":"We39;reheretomakelifewithtechnologybetter!Wetestandrecommendproducts,teachyouhowtousethem,andhelpyoufixthemwhentheybreak."} MenuLifewireTechforHumansBestProductsAudioCamera&VideoCarAudio&AccessoriesComputers&LaptopsComputerAccessoriesGameConsolesGiftsNetworkingPhonesSmartHomeSoftwareTabletsToys&GamesTVsWearablesNewsPhonesInternet&SecurityComputersSmartHomeHomeTheaterSoftware&AppsSocialMediaStreamingGamingWindowsStreamingSmartHomeHow-ToGamingSmartphonesStreamingSocialMediaSmartLifeNetworking&SecuritySoftware&AppsHomeTheaterEmail&MessingAboutUsOurExpertsTechnologyReviewBoardProductReviewGuidelinesHow-ToGuidelinesDiversityandInclusionEmailAddressNewsletter!SearchCloseSearchthesiteGONewsPhonesInternet&SecurityComputersSmartHomeHomeTheaterSoftware&AppsSocialMediaStreamingGamingALLNEWSBestProductsAudioCamera&VideoCarAudio&AccessoriesComputer&LaptopsComputerAccessoriesGamingGiftsNetworkingPhonesSmartHomeSoftwareTabletsToys&GamesTVsWearablesALLBEST-OF&REVIEWSMobilePhonesiPhone&iOSAndroidSamsungGoogleALLMOBILEPHONESComputersMicrosoftAppleGoogleTabletsAccessories&HardwareALLCOMPUTERSSmartLifeSmartHomeWearablesElectricVehiclesEcoTechHeadphones&EarbudsWorkingFromHomeConnectedCarTrelTechiPods&MP3ALLSMARTLIFEStreamingStreamingDevicesStreamingTV&MoviesMusic&PodcastsCuttingtheCordALLSTREAMINGGamingConsoles&PCsGamingServicesGamePlay&StreamingMobileGamingALLGAMINGSocialMediaFacebookPinterestTwitterSnapchatInstramYouTubeOnlineDatingALLSOCIALMEDIASoftware&AppsFileTypesAppsWindowsMSOfficeLinuxGoogleDriveBackup&UtilitiesDesignALLSOFTWARE&APPSHomeTheaterTV&DisplaysAudioDVDs,DVRs&VideosALLHOMETHEATERNetworking&Security5GHomeNetworkingErrorMessesBrowsersAntivirusFamilyTechCloudServicesAroundtheWebALLNETWORKING&SECURITYEmail&MessingEmailMessingVideoCallingALLEMAIL&MESSINGGettech’stopstoriesin30seconds:EmailAddressSignupTherewasanerror.Pleasetryain.Thanks!AboutUsContactUsEditorialGuidelinesPrivacyPolicy200MILLIONANNUALREADERS10,000PRODUCTSREVIEWED15,000HOW-TOGUIDES80TECHINDUSTRYEXPERTSSamsungMakesGalaxyWatchesMoreComfortableLatestNewsXiaomi’sSecondFoldingPhoneIsaSeriousRivaltotheGalaxyZFold4GooglePromisesBetterAccuracyinYourSearchResultsHowSnapchatHelpsYouKeepanEyeonYourKidsWithoutInvadingTheirPrivacyMetaAimstoImproveMessengerSecurityWithAutomaticEncryptionTestsWhyApple'siPadShouldFinallyEmbraceMSafeAT&TOffersMajorDiscountonGalaxyFoldables—Here'stheScoopThisLuminaTechDeskHasanEmbeddedScreenandThat’sNotAllLGTeasesGinormous97-InchOLEDDisplay—TakeaLookSeeAllNewsREALPEOPLE.REALEXPERTS.We'regeeksbutknowyoumightnotbe.That'swhyweexplaineverythingwiththeclarityandsimplicitythatLifewireisknownfor.EvanKillhamAppleExpertHowtoConnectanAppleTVtoWi-FiWithoutaRemoteJenniferAllenSocialMediaExpertHowtoUntYourselforSomeoneElseonFacebookJeremyLaukkonenStreamingExpertTheBestMoviesonHuluRightNow(August2022)SandraStaffordComputerPeripheralsExpertSatechiM1WirelessMouseReview:PortableEnoughToKeepInAPocketMoreAboutUsTechTodayTheday'stoptechnewsin30secondsoryourmoneyback(we'rekidding,it'sfree).DeliveredtoYourInbox5DaysaWeekEmailAddressSubmitTherewasanerror.Pleasetryain.You'rein!Thanksforsigningup.Therewasanerror.Pleasetryain.Thankyouforsigningup!Youcanalsounsubscribeanytime.LookingAheadEverythingourexpertsknowaboutupcomingproductsfromApple,Google,Microsoft,andmore.Samsung'sZFliptogetahandfulofupgradesAnew,morecomfortableGalaxyWatch5Samsung'sZFold4togetbetterfoldingmechTeslatounveilrobotprototype"Optimus"APlayStationmobilecontrollerCanyousupersizetheiPhoneSE?SurfaceTrio:A3-screenfoldableWhatwouldasmartphonefromTeslalooklike?AniMacwithProMotiontech?PatentshowsApplekeyboardwithmacOSinsidePixel7willsportnewerprocessorTheMetaQuest3couldarrivein2023WhatWe'reIntoWhenitcomestobuyinganykindoftech,it’seasytopickthewrongthing.Fortunately,ourexpertsandtestingteamareheretohelp.You’reingoodhands.BestHeadphonestoGetYourGrooveOnBestSmartSpeakersforthePerfectSoundTheBestNoise-CancelingHeadphonesBestOutdoorStereos:TakeYourTunestoGoBestWirelessEarbudsforGreatSoundListenontheGo:BluetoothBeaniesToday'sHotDealTheSamsungT7Shield1TBSSDis$60offatAmazonforlimitedtime,droppingit$100.Ifyouneedfast,portablestorethatcanholdabunchoffiles,thisisonefantasticoption.SamsungT7Shield1TBSSDBuyonAmazonWemayreceivecommissionsonpurchasesmadefromourchosenlinks.Learnmorehere.AudioStreamingYou39;reanindividualwhowantstostreambooksormusicyourway.Wesaluteyou!Startheretodiscoverthetipsandtrickstohelpyougettheaudioyouwant.StreamAmazonMusiconMultipleDevicesSetUpaYouTubeMusicPremiumFamilyPlanHowtoListentoYourAudioBooksonKindleHowtoAddMusictoYourFitbitVersaSeeMoreTOPREVIEWS&BESTOFLISTSYourBestAlternativestotheSpotifyAppBestMusicStreamingWithOfflineModeRockOutWithFreeMusicStreamingAppsSamsungGalaxyBudsProReviewTechUntangledYou'vegottherightstuffsonowit'stimetoputittouse!We'vecreatedover15,000articlestohelpyousetup,fix,andgetthemostoutofallyourtech.FixSpotifySongChangeNotificationsGettheApplePodcastAppPlayingainFixAlexaMulti-RoomAudioNotWorkingResolve'SpotifyCan'tPlayCurrentSong'LatestinHow-ToHowtoAccessSamsungNotesOnaPCHowtoControlFOnaMacNewAppleAirPods3andPro2:Price,ReleaseDate,Specs,andNewsHowtoFixZlib1.dllIsMissingorNotFoundErrorsHowtoTurnOnaMacMiniHowtoTurnOnaMacDesktopUSB-Cvs.USB3:What'stheDifference?HowtoCheckforLooseMonitorPowerCableConnectionsHowtoFix'Engine.dllNotFoundorMissing'ErrorsCreate&EditYourSoundCloudPlaylistHowManySongsWillYourDeviceHold?TransferaSpotifyPlaylisttoAppleMusicFreeSoftwaretoRecordStreamingMusicHowtoMergeYourPlaylistsonSpotifyLifewireTechforHumansFollowUsFacebookTwitterSubscribetoournewsletterandgettech’stopstoriesin30seconds.EmailAddressSubmitTherewasanerror.Pleasetryain.You'rein!Thanksforsigningup.Therewasanerror.Pleasetryain.Thankyouforsigningup!NewsBestProductsMobilePhonesComputersAboutUsAdvertisePrivacyPolicyCookiePolicyCareersEditorialGuidelinesContactTermsofUseCaliforniaPrivacyNoticeLifewireispartoftheDotdashMeredithpublishing family.We'veupdatedourPrivacyPolicy,whichwillgointoeffectonSeptember1,2022.Checkitouthere Mntl.utilities.scriptsOnLoad(document.querySelectorAll('script[data-glb-js="bottom"]'),function(){varMntl=window.Mntl||{};window.Mntl.externalizeLinks.addPlugin(window.Mntl.affiliateLinkRewriter);window.Mntl.externalizeLinks.addPlugin(window.Mntl.amazonAffiliateTger);window.Mntl.externalizeLinks.init();window.Mntl.affiliateLinkRewriter.setMappings({DOC_ID:'',SITE:'lifewire',REQUEST_ID:'n2f2382e8fc5341abac4a936c1a0dc'});window.addEventListener('readyForThirdPartyTracking',()=>{(function(w,...args){w.hj=w.hj||function(){(w.hj.q=w.hj.q||[]).push(args);};w._hjSettings={hjid:'',hjsv:6};Mntl.utilities.loadExternalJS({//eslint-disable-next-lineprefer-templatesrc:'static.hotjar.com/c/hotjar-'+w._hjSettings.hjid+'.js?sv='+w._hjSettings.hjsv,async:true});})(window);});});

Địa điểm:Thiết lập: Tech News, Revews, Trợ giúp GenericNameBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất