صفحه اصلی - AMDB - Afghanistan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

صفحه اصلی - AMDB

  • 2021-12-31Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
صفحه اصلی - AMDB
  • Địa chỉ trang web:www.amdb.af
  • IP máy chủ:94.130.200.225
  • Mô tả trang web:(AMDB) مکانی است برای همه مخاطبان سینمای افغانستان تا در میان محصولات موردعلاقه خود با دیگران تبادل‌نظر کنند و امتیاز بدهند، عکس،تریلر و کارنامه هنرمندان را ببینند

tên miền:www.amdb.afĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:www.amdb.aflưu lượng

289

tên miền:www.amdb.afTốt hay xấu

Yên tâm. bản chất tốt lành tốt lành

trang mạng:صفحه اصلی - AMDBTrọng lượng

2

trang mạng:صفحه اصلی - AMDBIP

94.130.200.225

trang mạng:صفحه اصلی - AMDBNội dung

صفحهاصلی-AMDB صفحهاصلیفیلمسریالفیلمکوتاههنرمندان کارگردانان داخلی خارجی بازیگران داخلی خارجی اخبارسینما سینمایافغانستان سینمایجهانمعرفیجشنوارههادربارهما تماسبامافورمثبت شماواردنشدهاید!ورود | ایجادحسابکاربریجدید آخریناخبار بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو هیچویدیوییوجودندارد! روی«بعداتماشاکنید»کلیککنیدتاویدیوهارادراینجاقراردهید مشاهدههمهویدیوها  ویدیوهایجدیدروازدستنده برایدیدنبروزرسانیهایکانالموردعلاقهخودعضووشیدورود  شماواردنشدهاید! ورود  |  ایجادحسابکاربریجدید صفحهاصلی جدیدترینفیلمهایداستانی آسیابان خاکستر عروج چرخشدریکدایره درسرزمینبیگانه زندهبهگور جدیدترینسریالها سریالراهپاک سریالسپر سریالبینمنوتو سریالصدایخاموش سریالکمیسارامانالله سریالقلبهایشجاع جدیدترینفیلمهایمستند داعشدرافغانستان آنسویبرقع شکستهیکشاعر درهمینحوالی منیکبازیگرشادم بعداتماشاکنیداضافهشد حقیقتگمنور جدیدترینفیلمهایکوتاه بعداتماشاکنیداضافهشد پدرممیخواستبرودمکه 130 بیرنگ 100 بعداتماشاکنیداضافهشد 01:00 رونالدو 4212 بعداتماشاکنیداضافهشد مراببوس 270 بعداتماشاکنیداضافهشد بیسکویت 270 بعداتماشاکنیداضافهشد 11:26 غزل 8636 جدیدترینانیمیشنهصفحه اصلی - AMDBا ایستگاه 360 شیزوفرنی 450 بعداتماشاکنیداضافهشد چهکسی 800 بعداتماشاکنیداضافهشد نانآور 1180 بعداتماشاکنیداضافهشد بزچینی 1020 آرزو 240 پربازدیدترینفیلمها بعداتماشاکنیداضافهشد سنگشکن 2490 بعداتماشاکنیداضافهشد اسامه 2390 بعداتماشاکنیداضافهشد اخترمسخره 1950 بعداتماشاکنیداضافهشد جادهکفتار 1710 بعداتماشاکنیداضافهشد برفقرمز 1610 بعداتماشاکنیداضافهشد سکوت 1450 صفحه اصلی - AMDB اخبارسینما بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. آرمانجعفری1401-03-081401-03-08 05500 مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا آرمانجعفری1401-02-211401-02-21 09000 مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو آرمانجعفری1401-01-111401-01-11 012900 جشنوارهها نخستینجشنوارهفیلمکوتاهداستانی–مستند(دیدنو) آرمانجعفری1400-صفحه اصلی - AMDB12-251400-12-25 034200 جشنوارهفیلمکوتاهداستانی–مستند(دیدنو) آرمانجعفری1400-12-251400-12-25 031200 لاجورد،جشنوارهملیفلمافغانستان آرمانجعفری1400-09-18 09600 ‫0/5 ‫(0نظر) دربارهما (AMDB)مکانیاستبرایهمهمخاطبانسینمایافغانستانتادرمیانمحصولاتموردعلاقهخودبادیگرانتبادل‌نظرکنندوبهمحصولاتموردعلاقهخودامتیازبدهند،عکس،تریلروکارنامههنرمندانرابنبینددیدگاهمنتقدانرابدانندوازاخبارجدیددرسینمایافغانستانمطلعبشوند.مادراینجادرتلاشیمکهتمامنیازهایسینماییشماراپیداکنیمودرمقابلآن‌هاپاسخگوباشیم. آخریناخبار بوسهیدوهنرمندبررویفرشقرمزجنجالبرانگیزشد. آرمانجعفری1401-03-081401-03-08 مستندکودکیمن،کشورمنبرندهجایزهبفتا آرمانجعفری1401-02-211401-02-21 مراسمافتتاحیهجشنوارهدیدنو آرمانجعفری1401-01-111401-01-11 بیشترینبحثشده استانبول–رویاییکزندگیبهتر آرمانجعفری0 سیاهمووجلالی آرمانجعفری0 اخترمسخره آرمانجعفری0 تمامیحقوقاینسایتمربوطموسسهنمارسانهوتیمافغانوردپرسمیباشد©2021. بالا هیچویدیوییوجودندارد! روی«بعداتماشاکنید»کلیککنیدتاویدیوهارادراینجاقراردهید مشاهدههمهویدیوها  ویدیوهایجدیدروازدستنده برایدیدنبروزرسانیهایکانالموردعلاقهخودعضووشیدورود  شماواردنشدهاید! ورود  |  ایجادحسابکاربریجدید صفحهاصلیفیلمسریالفیلمکوتاههنرمندان کارگردانان داخلی خارجی بازیگران داخلی خارجی اخبارسینما سینمایافغانستان سینمایجهانمعرفیجشنوارههادربارهما تماسبامافورمثبت

Địa điểm:صفحه اصلی - AMDBBáo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất